ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
130001520 คณิตศาสตร์ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
230001521 คณิตศาสตร์ 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330001522 คณิตศาสตร์ 33-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430001523 คณิตศาสตร์ 43-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530001524 สถิติ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
630001525 แคลคูลัส 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730001526 แคลคูลัส 23-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
830001601 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
930001602 นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1030001603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1130001604 ทักษะชีวิต2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1230001605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1330001606 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1430001607 สุขภาพชุมชน2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1530001608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1630001609 จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1730002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 50-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1830002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 70-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 80-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130002005 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230002006 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330002007 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430002008 กิจกรรมในสถานประกอบการ0-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530002009 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630002010 กิจกรรมสถานศึกษาชุมชนและสังคม 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730007001 การฝึกงาน*-*-4 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930020005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 60-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030020007 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130042001 โภชนาการ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230042002 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33301000001 งานเทคนิคพื้นฐาน0-6-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34301000002 เขียนแบบเทคนิค1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
35301000003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36301000004 วัสดุช่าง2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
37301000005 งานวัดละเอียด1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
38301000006 งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
39301000007 งานเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
40301000008 งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
41301000009 งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
42301000101 กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
43301000105 ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
44301000116 การออกแบบเครื่องจักรกล3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
45301022001 เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 11-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46301022002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47301022003 โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48301022004 เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี1-6-3 (7)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49301022005 ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50301022006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0529931 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.