ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
13000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23000-1401 3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530000107 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6300001101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8300001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9300001206 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10300001304 วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11300001407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12300001501 ชีวิตกับสังคมไทย3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13300001605 มนุษยสัมพันธ์ในการทางาน2-0-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
14300001609 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
15300002001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
16300002002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
17300002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
18300002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930000201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030000202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130000203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230000204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330000205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์4-0-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430000206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
253000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630001010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730001021 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
28300011001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930001101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030001102 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130001103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230001104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
33300011051 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-1 (1)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
34300012001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530001201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 11-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 21-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730001203 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830001204 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930001206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030001220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4230001222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4330001223 การเขียนตามรูปแบบ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4430001224 การใช้สื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4530001225 ภาษาอังกฤษโครงงาน2-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4630001226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4730001227 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4830001228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930001229 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030001230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0515831 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.