ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
13000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23000-1401 3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
330000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
430000102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร3-0-3 (3)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
530000107 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
630000111 เทอร์โมไดนามิกส์3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
730000201 โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
830000202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
930000203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1030000204 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1130000205 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์4-0-3 (0)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1230000206 การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย2-2-3 (4)วิชาชีพพื้นฐานแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
133000101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1430001010 กฏหมายแรงงานและประกันสังคม3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1530001021 โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ1-3-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1630001101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1730001102 การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1830001103 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1930001104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม3-0-3 (0)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2030001201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 11-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2130001202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 21-2-2 (3)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2230001203 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2330001204 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2430001206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 13-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2530001220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2630001221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2730001222 การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2830001223 การเขียนตามรูปแบบ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2930001224 การใช้สื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3030001225 ภาษาอังกฤษโครงงาน2-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3130001226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3230001227 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3330001228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3430001229 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3530001230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3630001231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3730001232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3830001233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3930001234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4030001235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4130001236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4230001237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ2-0-1 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4330001238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4430001239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4530001240 การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ2-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4630001241 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 12-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4730001242 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 22-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4830001243 ภาษาจีนเบื้องต้น2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4930001244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5030001245 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น2-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4926 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0495460 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.