ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
121052201 ทฤษฎีวงจรดิจิตอล 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
221052202 ปฎิบัติวงจรดิจิตอล 20-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
321052203 ทฤษฎีไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
421052204 ปฎิบัติไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
521052207 วิทยาการก้าวหน้าดิจิตอลและไมโครคอมฯ2-3-3 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
621052301 ทฤษฎีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
721052302 ทฤษฎีเครื่องส่งวิทยุ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
821052303 ปฎิบัติเครื่องส่งวิทยุ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
921052304 ทฤษฎีเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1021052305 ปฎิบัติเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1121052306 ทฤษฎีสายส่งและสายอากาศ2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1221052307 ปฎิบัติสายส่งและสายอากาศ0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1321052308 ทฤษฎีระบบโทรศัพท์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1421052309 ปฏิบัติระบบโทรศัพท์0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1521052313 หลักการสื่อสารดาวเทียม2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1621052403 งานติดตั้งระบบเสียงสาธารณะ1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1721052404 ทฤษฎีโทรทัศน์ 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1821052405 ปฎิบัติโทรทัศน์ 20-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1921052406 ทฤษฎีวิดิโอเทป2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2021052407 ปฎิบัติวิดิโอเทป0-3-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2121052504 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2221052601 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10-0-6 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2321052602 ป.งานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2421052603 ปฏบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 30-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2521052604 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 40-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2621052605 ปฏิบัติงานช่างอีเล็กทรอนิกส์ 50-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2721052606 ปฏิบัติงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 60-0-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2821060001 ภาพร่างและศิลปะ1-2-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2921060002 กลศาสตร์โครงสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3021061001 เทคนิคก่อสร้าง 12-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3121061002 เทคนิคก่อสร้าง 22-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3221061003 การประมาณราคาก่อสร้าง 11-2-2 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3321061004 เขียนแบบก่อสร้าง 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3421061005 วัสดุก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3521061006 เทคนิคงานไม้1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3621061007 เทคนิคงานสี1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3721061008 การสำรวจ 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3821061009 งานไม้ 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3921061010 งานปูน 11-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4021061011 เทคนิคงานคอนกรีตเสริมเหล็ก1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4121061012 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4221061013 ระบบท่อสุขภัณฑ์1-3-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4321061014 ปฎิบัติงานก่อสร้าง 10-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4421061015 ปฏิบัติงานก่อสร้าง 20-6-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4521061016 งานก่อสร้างอาคาร0-12-4 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4621061221 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง2-0-2 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4721061301 เขียนแบบเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4821061304 ไฟฟ้าเบื้องต้น1-3-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4921062101 งานไม้0-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5021062102 งานปูน 10-6-3 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0468030 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.