ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
1200001507 วัฒนธรรมอาเซียน1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2200001601 ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3200001602 เพศวิถีศึกษา1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4200001603 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5200001604 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง0-2-1 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
6200001605 ทักษะสุขภาพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
7200001606 การพัฒนาคุณภาพชีวิต1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
8200002001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
9200002002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
10200002003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
11200002004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
12200002005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
13200002006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-0 (2)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1420001-1003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1520001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1620001001 งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-2 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1720001005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย1-2-2 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
1820001006 --0 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
19200011001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
20200011002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
21200011003 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
22200011004 กฎหมายแรงงาน1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
23200011005 กฎหมายพาณิชย์2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
24200011006 กฎหมายคอมพิวเตอร์1-0-1 (1)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
25200011007 กฎหมายก่อสร้าง2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2620001101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2720001102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2820001103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 32-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
2920001104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2-0-2 (2)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3020001106 ศิลปการพูด1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
31200012001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3220001201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 12-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3320001202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 22-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3420001203 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3520001204 ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 20-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3620001205 การสนทนาภาษาอังกฤษ 22-0-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3720001206 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม2-0-2 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3820001207 ภาษาอังกฤษธุรกิจ2-0-2 (0)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
3920001209 วสาส่สาน1-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
402000120x ภาษาอังกฤษ 12-0-1 (0)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4120001215 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ2-0-1 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4220001220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาไทยแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4320001221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 10-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4420001222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 20-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4520001223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4620001224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4720001232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4820001233 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4920001235 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
5020001237 ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ0-2-1 (2)วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 4978 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0419099 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.