ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2552
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่รหัสวิชา
หลักสูตรเก่าใส่ปี+รหัสวิชา
ชื่อวิชา ท-ป-น (ซม.)  โครงสร้าง(typeid)  กลุ่มสาระ(groupid)  ผู้สอน  กระทำการ 
16141042003 ระบบควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
26141042004 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
36141042005 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46141042006 การดำเนินงานการจัดการ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
56141042007 มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
66141042008 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงทางไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
76141042009 การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
86141042010 การป้องกันระบบไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
96141042105 เทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
106141042117 พลังงานทางเลือก3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
116141042118 อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
126141042119 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานควบคุม2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
136141042128 การซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบขับ2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
146141042136 การผลิตสั่งจ่ายและทางจำหน่ายทางไฟฟ้ากำลัง3-0-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
156141042140 เชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล2-3-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
166141048502 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 10-3-3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
176141048503 โครงการเทคโนโลยีไฟฟ้า 20--3 (3)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
186141052001 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-2-4 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
196141052004 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
206141052005 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
216141052009 เทคโนโยีไมโครคอนโทรลเลอร์2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
226141058501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 11-5-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
236141058502 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ22-10-4 (12)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
246142042001 การพัฒนาเว็บไซด์เพื่องานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
256142042002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
266142042003 การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
276142042004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
286142042005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
296142042006 ความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ของระบบสารสนเทศ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
306142042007 เทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการความรู้2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
316142042008 การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
326142042009 ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
336142042010 การพัฒนาโปรแกรมในระบบงานธุรกิจด้วยภาษาเชิงวัตถุ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
346142042101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
356142042104 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์0-4-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
366142042105 การตัดต่อวิดีทัศน์ดิจิตอล1-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
376142042108 การจัดการสารสนเทศกระบวนการทางธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
386142042114 เหมืองข้อมูล Data mining2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
396142042123 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
406142042124 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ2-2-3 (4)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
416142048501 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
426142048502 โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21-4-3 (5)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
438888888888 888888888888888888888-8-88 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
449999999 --0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
4599999999 99999999999999999999999-9-9 (0)กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
46ม.3_0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3)2-4-2 (6)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
47ม.3-0001 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ม.3_รวมสิน)1-2-3 (3)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
48ม.3-0003 งานเชื่อมเบื้องต้น(มัธยม)0-2-2 (2)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
49ม1-3_002 การงานและเทคโนโลยี(มัธยม)2-4-2 (6)แก้ไข  เพิ่มรายวิชา
50PLC Professional Learning Community--0 (0)วิชาสามัญทั่วไปแก้ไข  เพิ่มรายวิชา
วิชา วิชาที่ มีชั่วโมง เป็น 0 ในตารางสอน จะไม่นับคาบสอน และการจัดให้ไปจัดลงโดยตรงในตาราง เช่น วิชา PLC Professional Learning Community 0-0-0 (0) (ท-ป-น (ซม.))
ค้นหารหัสวิชาหรือชื่อวิชา: 
เลือกดูหน้าที่ | ทังหมด 5022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0888920 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.