ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16237010001นางสาวเกษฤดีพวงยอด12562บนร.1/1
26237010002นางสาวจันทิวานามแก้ว12562บนร.1/1
36237010003นางสาวจุฑารัตน์บุญกาล12562บนร.1/1
46237010004นางสาวฐิติมาปุญญา12562บนร.1/1
56237010005นายณรงค์ฤทธิ์หนองม่วง12562บนร.1/1
66237010006นางสาวเดือนฉายสุขส่ง12562บนร.1/1
76237010007นางสาวนินลิณีปักปิ่น12562บนร.1/1
86237010009นายพิชัยภูษิตคำผุย12562บนร.1/1
96237010010นางสาววาสนาอินธิเดช12562บนร.1/1
106237010012นางสาววิไลวรรณสายเนตร12562บนร.1/1
116237010013นางสาวสโรชาคำเผือ12562บนร.1/1
126237010014นางสาวสุภัคพรไชยสิทธิ์12562บนร.1/1
136237010015นางสาวอารียาอุ่นแก้ว12562บนร.1/1
146237010016นายกรวีครุฑทิพย์12562บนร.1/11
156237010018นายคุณากรอำไพ12562บนร.1/11
166237010020นางสาวจันทร์สุดากึ่งวงษ์12562บนร.1/11
176237010022นางสาวชนิกานต์ตะนะสอน12562บนร.1/11
186237010023นางสาวชมพูนุชสาทิพจันทร์12562บนร.1/11
196237010024นางสาวชลลดาสงผัด12562บนร.1/11
206237010025นายชินวัตรมณีวงษ์12562บนร.1/11
216237010026นางสาวณัฐณิชาพงษ์สุระ12562บนร.1/11
226237010027นางสาวณัฐพรพิลาสุข12562บนร.1/11
236237010028นางสาวดวงกมลพันธ์พิบูลย์12562บนร.1/11
246237010029นางสาวทิพรดามนตรีวงษ์12562บนร.1/11
256237010030นางสาวนวรัตน์โพธิสาร12562บนร.1/11
266237010031นางสาวนิชาทองมี12562บนร.1/11
276237010032นางสาวเบญจมาศศิริเทศ12562บนร.1/11
286237010033นายปฏิวัติคุณศรี12562บนร.1/11
296237010034นางสาวปณิตาแก้วอาษา12562บนร.1/11
306237010035นางสาวปิยนุชงามแสง12562บนร.1/11
316237010036นายปิยวัฒน์สวนหมาก12562บนร.1/11
326237010037นางสาวพรสุดาใจศรี12562บนร.1/11
336237010038นางสาวพิจิตราคงมณี12562บนร.1/11
346237010039นายพีรพลทิพศร12562บนร.1/11
356237010040นางสาวภาวิดาหลักสกุล12562บนร.1/11
366237010041นางสาวมลธิตานิยมวงษ์12562บนร.1/11
376237010043นางสาวยุภาวดีสระทองลี12562บนร.1/11
386237010044นางสาวรสรินรัตนกร12562บนร.1/11
396237010045นายรุ่งโรจน์พิมพ์สมโภชน์12562บนร.1/11
406237010046นางสาววชิราภรณ์อันโคตร12562บนร.1/11
416237010047นางสาววิภารัตน์ตระกูลสัมพันธ์12562บนร.1/11
426237010051นางสาวสิริธิตางามแสง12562บนร.1/11
436237010053นางสาวสุนิตาโต่นวุธ12562บนร.1/11
446237010054นางสาวสุปราณีบุญส่ง12562บนร.1/11
456237010055นางสาวสุภาวดีประเวณิช12562บนร.1/11
466237010057นายสุรชัยแดงนา12562บนร.1/11
476237010058นางสาวอภิญญากรมละคร12562บนร.1/11
486237010059นางสาวอศวลักษณ์จันทร์สนิท12562บนร.1/11
496237010061นางสาวอารีรัตน์พะวร12562บนร.1/11
506237010115นางสาวนฤมลพรมศักดิ์12562บนร.1/11
516237010117นายศุภวิชญ์ฤทธิ์ค่อม12562บนร.1/11
526237010118นางสาวสุนันทาแสนสุรินทร์12562บนร.1/11
536137010004นายกนกวรรณวิเศษชาติ22561บนร.2/1
546137010005นางสาวกนกวรรณอินทร์ตา22561บนร.2/1
556137010006นางสาวกัญญาภัคบุรกรณ์22561บนร.2/1
566137010007นายจิรครินทร์คำนึงคง22561บนร.2/1
576137010008นายจิรายุทธเกตุแผง22561บนร.2/1
586137010010นางสาวชนกนันท์พยัคฆพล22561บนร.2/1
596137010011นายชนาวุธชิณวงค์22561บนร.2/1
606137010012นางสาวฐิติมาอินคำแหง22561บนร.2/1
616137010013นางสาวณัฎฐาก้อนเนียม22561บนร.2/1
626137010014นายถิรวุฒิเบ้าทอง22561บนร.2/1
636137010016นางสาวบารมีแตงหมี22561บนร.2/1
646137010017นางสาวบุษราภรณ์ยอดแก้ว22561บนร.2/1
656137010018นางสาวปรียาดาสุภาวะหา22561บนร.2/1
666137010019นางสาวปิยะวดีเนาว์สุข22561บนร.2/1
676137010022นายมังกรทองพันธเสน22561บนร.2/1
686137010023นางสาวรัตนาภรณ์อินตะนัย22561บนร.2/1
696137010024นางสาววันวิสาวรรณทวี22561บนร.2/1
706137010025นางสาววิสุดาธารวาวแวว22561บนร.2/1
716137010028นางสาวอัญชลีภรณ์รังษี22561บนร.2/1
726137010029นางสาวอารยาพาจันทึก22561บนร.2/1
736137010030นางสาวเกษสราสว่างภพ22561บนร.2/1
746137010031นายโชคชัยแก้วกล้า22561บนร.2/1
756137010032นางสาวจันทิมาคันศร22561บนร.2/1
766137010033นางสาวชนัญชิดาแพงเพ็ชร22561บนร.2/1
776137010034นายชาญณรงค์ชาลี22561บนร.2/1
786137010036นางสาวณัฐฐินันท์แก้วจันดา22561บนร.2/1
796137010038นางสาวดาราพรพาหา22561บนร.2/1
806137010039นายทัณทรัตน์สุดใจ22561บนร.2/1
816137010040นายธีระพงศ์แก้วพิลา22561บนร.2/1
826137010042นางสาวประภัสสรสมอ22561บนร.2/1
836137010043นางสาวปวีณ์นุชดวงจิตต์22561บนร.2/1
846137010044นางสาวปิยะนัทศรีปัตเนตร22561บนร.2/1
856137010045นางสาวพรทิพย์ทิพย์สมบัติ22561บนร.2/1
866137010046นางสาวมยุรีสินศาสตร์22561บนร.2/1
876137010047นางสาวมัลลิกาล้วนผาลึก22561บนร.2/1
886137010048นางสาวลัคณาวรรณบุญชาญ22561บนร.2/1
896137010049นางสาววาสนาพิมพ์ทอง22561บนร.2/1
906137010050นางสาววิไลวรรณวรารักษพงศ์22561บนร.2/1
916137010051นางสาวหฤทัยดีใจ22561บนร.2/1
926137010052นางสาวอัยยดาคำตา22561บนร.2/1
936137010053นางสาวอาทิตยาพรมชาติ22561บนร.2/1
946137010054นางสาวอโนทัยมังษา22561บนร.2/1
956137010055นางสาวเพ็ญพิชชาขันลับ22561บนร.2/1
966137010056นางสาวโชติมนต์วงศ์จอม22561บนร.2/1
976137010059นายธนายุทธบุญหวาน22561บนร.2/1
986037010025นางสาวอุทุมพรมะเดื่อ32560บนร.3/1
996037010041นางสาวพลอยไพลินสมศรี32560บนร.3/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.3506260 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.