ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16234040001นางสาวพิมพ์ชนกสุพรรณ์12562สคอ.1/1
26234040003นางสาวอทิตย์ติยาหน่อปาล์ม12562สคอ.1/1
36234040004นางสาวกนกวรรณขจรสัตย์12562มคอ.1/1
46234040005นางสาวขวัญฤดีสว่างแก้ว12562มคอ.1/1
56234040007นางสาวชรินรัตน์เข็มทอง12562มคอ.1/1
66234040008นางสาวชลลนีสุระภีย์12562มคอ.1/1
76234040009นางสาวชลิตาจันทชิต12562มคอ.1/1
86234040010นายณัฐกิตติ์ค่ำคูณ12562มคอ.1/1
96234040011นางสาวทัศนีย์ศรีหนาท12562มคอ.1/1
106234040012นางสาวธนภรณ์ทองสลับ12562มคอ.1/1
116234040013นางสาวธิดารัตน์โพธิ์วัตร12562มคอ.1/1
126234040014นางสาวนัฐพรพิศมัย12562มคอ.1/1
136234040015นางสาวปรีญากรแดงสันเทียะ12562มคอ.1/1
146234040016นางสาวพรชิตาสถานพงษ์12562มคอ.1/1
156234040017นางสาวลลิตพรรณพวงพันธ์12562มคอ.1/1
166234040018นางสาววานิศราประสมสิน12562มคอ.1/1
176234040019นางสาวศุภัททราไชยคำ12562มคอ.1/1
186234040020นางสาวสุจิตราแสงสุวรรณ์12562มคอ.1/1
196234040021นางสาวอภิสราดวงแก้ว12562มคอ.1/1
206234040022นางสาวอรถนาธรรมมนตรี12562มคอ.1/1
216234040023นางสาวอรวรรณสะดวก12562มคอ.1/1
226234040024นางสาวรัตนาพรอินธิเดช12562มคอ.1/1
236134040001นางสาววิจิตราสาระวัน22561สคอ.2/1
246134040002นายนัฐพลพวงมาศ22561สคอ.2/1
256134040003นางสาวอุมาพรบัญญัติ22561สคอ.2/1
266134040004นางสาวพรชนกอินตะนัย22561สคอ.2/1
276134040005นายเนติพงษ์แสงสกุล22561สคอ.2/1
286134040006นางสาวพิมนภาเถระพันธ์22561สคอ.2/1
296134040007นางสาวณัฐกานต์สายกันยา22561สคอ.2/1
306134040008นางสาวศดานันท์ไชยโชติ22561สคอ.2/1
316134040009นางสาวยุวดีบุญหนัก22561สคอ.2/1
326134040010นายคณิศรแพทย์มด22561มคอ.2/1
336134040011นางสาวณัฐพรมุขดา22561มคอ.2/1
346134040012นางสาวณัฐริกาวิลา22561มคอ.2/1
356134040013นางสาวดวงนภามาลา22561มคอ.2/1
366134040014นางสาวธัญชนกแจ่มจันทร์22561มคอ.2/1
376134040017นางสาวพรชิตาสุขสมบุตร22561มคอ.2/1
386134040018นางสาวมัลลิกานาคทอง22561มคอ.2/1
396134040019นางสาววรรณฤดีอานไธสง22561มคอ.2/1
406134040020นางสาววันวิสาจันเทพา22561มคอ.2/1
416134040022นางสาวสุทินาภาเภา22561มคอ.2/1
426134040023นางสาวสุธิตาศรีโวหะ22561มคอ.2/1
436134040024นางสาวสุปราณีจงรักษ์22561มคอ.2/1
446134040026นางสาวอรอนงค์โพธิ์เปี้ยศรี22561มคอ.2/1
456134040028นางสาวสุปรียาอัควงค์22561มคอ.2/1
466134040029นางสาวเพ็ญนภาพวงทอง22561สคอ.2/1
476034040012นางสาวอุทัยทิพย์ไชยปัญญา32560มคอ.3/1
486034040016นางสาวปิยะมาศยอดจันดา32560มคอ.3/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1542811 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.