ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
15732043002นางสาวภูริชาพรมโสภา62557ทบค.6/1
25732043003นางอรวรรณเลือดไธสง62557ทบค.6/1
35732043004นางสาววลัยพรรณสุภาพ62557ทบค.6/1
45732043005นางสาวอาภัสราสายลาด62557ทบค.6/1
55732043006นายปรัชญาวงศ์คำมา62557ทบค.6/1
65732043014นางสาวปวีณาสารีพันธ์62557ทบค.6/1
75732043018นายเทอดพงษ์ยุพา62557ทบค.6/1
85732043019นายจิรายุจันทชิต62557ทบค.6/1
95732043020นายกฤษณ์ เกสร62557ทบค.6/1
105732043023นางสาวอภิวันท์พรแก้ว62557ทบค.6/1
115732043025นางสาววรรณชนกวรครุธ62557ทบค.6/1
125732043026นางสาวลลิตาเนาวดี62557ทบค.6/1
135732043028นางสาวนัฐชลิตาเจริญศิลป์62557ทบค.6/1
145732043031นางสาวลีลาวดีเสนา62557ทบค.6/1
155732043032นางสาวรัสรินทร์ศุภกุลนิธิพัฒน์62557ทบค.6/1
165732043039นางสาวประภัสสรโปกุล62557ทบค.6/1
175732043040นางสาวยุวดีพิมพ์สนั่น62557ทบค.6/1
185632043002นายกฤตัชย์ทองทิพย์72556ทบค.7/1
195632043003นางสาวการท์พิชชาสุขเจริญ72556ทบค.7/1
205632043006นางสาวขนิษฐาโพธิวัฒน์72556ทบค.7/1
215632043008นางสาวชนิภาสตาชนม์72556ทบค.7/1
225632043010นายณรงค์เดชวงค์ตรี72556ทบค.7/1
235632043011นายธนบดินทร์คันธประทีป72556ทบค.7/1
245632043017นางสาวนางภภัสสรทองทิพย์72556ทบค.7/1
255632043029นางสาวอภัชนิภาพวงกลิ่น72556ทบค.7/1
265632043030นางสาวอมรพรรณคันศร72556ทบค.7/1
275632043037นางสาววิภาคุณมนะ72556ทบค.7/1
285632043039นางสาวญานิศาธิบูรณ์บุญ72556ทบค.7/1
295632043040นายโรจนเศรษฐ์คำปาน72556ทบค.7/1
305632043041นายวรวิทย์ศรีสมบูรณ์72556ทบค.7/1
315632043044นางเกษณภาแก้วประทุม72556ทบค.7/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.1420460 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.