ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
16232040002นางสาวศิริกัณญารัตน์แดนไธสงสุเขนะ12562มบค.1/2
26232040003นางสาวสุชัญญาศรีสวรรค์12562สบค.1/2
36232040004นายสุทิวัสธรรมศิริ12562มบค.1/2
46232040005นางสาวเสาวณีย์มะปรางก่ำ12562สบค.1/1
56232040006นายอนุพงค์ธรรมวาจารย์12562สบค.1/1
66232040009นางสาวอารียาดุมกลาง12562สบค.1/2
76232040010นางสาวอิสราภรณ์กรไกร12562มบค.1/2
86232040011นางสาวกนกวรรณจำเนียร12562สบค.1/1
96232040012นางสาวกฤติยานาครินทร์12562สบค.1/1
106232040013นายกวีเอกบัวภูมี12562สบค.1/1
116232040015นางสาวจุฑาทิพย์ร่มโพธิ์12562สบค.1/1
126232040016นางสาวชไมพรเหล่าสียง12562สบค.1/1
136232040017นางสาวชวัลลักษณ์ประจันทร์12562สบค.1/1
146232040019นายณัชรัณวงศ์ด้วง12562สบค.1/1
156232040020นางสาวณัฐธิดาสีสัน12562สบค.1/1
166232040021นางสาวณัฐริกากิ่งวิชิต12562สบค.1/1
176232040022นายตระกานต์เนื้อทอง12562สบค.1/1
186232040023นางสาวธัญลักษณ์โพธิ์สังข์12562สบค.1/1
196232040024นางสาวนพเก้าพืชทอง12562สบค.1/1
206232040025นายนันทวัฒน์อุฒมนตรี12562สบค.1/1
216232040026นายนำชัยกิ่งสีดา12562สบค.1/1
226232040027นายนำโชคกิ่งสีดา12562สบค.1/1
236232040028นางสาวนิจฉราชิณวงค์12562สบค.1/2
246232040030นายบุญมีจันทรเทศ12562สบค.1/1
256232040031นางสาวปรารถนาคำใส12562สบค.1/2
266232040033นางสาวปิยดาวงษ์ขันธ์12562สบค.1/1
276232040034นางสาวพรชนกแจ่มใส12562สบค.1/1
286232040035นางสาวพีรญาศรีกะชา12562สบค.1/1
296232040036นางสาวภัทราภรณ์แสงสกุล12562สบค.1/1
306232040037นางสาวภัทรีญากันหา12562สบค.1/1
316232040038นายภานุเดชโสมสัย12562สบค.1/1
326232040039นายภานุพงศ์สืบสนธิ์12562สบค.1/1
336232040040นางสาวภาวินีสุขเกษม12562สบค.1/2
346232040041นางสาวมัสติกาตุลาเนตร12562สบค.1/2
356232040042นางสาวยุวดีพรมสุวรรณ12562สบค.1/2
366232040043นางสาวยุวธิดาพรมตัน12562สบค.1/2
376232040044นางสาวรัตนาภรณ์ขาวสะอาด12562สบค.1/2
386232040046นางสาวรุ่งทิวาช่างหม้อ12562สบค.1/2
396232040047นางสาวเรวดีก้านเรือง12562สบค.1/2
406232040048นางสาวลลิตาเด็ดดวง12562สบค.1/2
416232040049นางสาวลักษณาวดีสีสัน12562สบค.1/2
426232040050นางสาวลาวรรณทิพพรหม12562สบค.1/2
436232040051นางสาววรรณภามั่นคง12562สบค.1/2
446232040052นายวิบูลย์แซ่ฟุ้ง12562สบค.1/2
456232040053นางสาวศิรินทร์ทิพย์วรสิงห์12562สบค.1/2
466232040054นางสาวศิริลักษณ์รัตนิล12562สบค.1/2
476232040055นางสาวสิรีธรสุขแซว12562สบค.1/2
486232040056นางสาวสุกัญญากันฮะ12562สบค.1/2
496232040057นางสาวสุกัญญาทุมพันธ์12562สบค.1/1
506232040058นางสาวสุดารัตน์จงกลาง12562สบค.1/1
516232040059นางสาวสุธิดาบุติพันดา12562สบค.1/2
526232040061นางสาวสุภาวรรณอักสร12562สบค.1/2
536232040062นายสุรศักดิ์ตีเงิน12562สบค.1/2
546232040063นางสาวสุวนันกาญจรัส12562สบค.1/2
556232040064นางสาวเสาวลักษณ์ผะกาแดง12562สบค.1/2
566232040065นางสาวอภิญญาประทุมรัตน์12562สบค.1/2
576232040066นางสาวอภิญญาโพนยาง12562สบค.1/2
586232040067นางสาวอรจิราชินกลาง12562สบค.1/2
596232040068นางสาวอริศราศรีละพันธ์12562สบค.1/2
606232040069นางสาวอเรนน่าจันทร์ศิลป์12562สบค.1/1
616232040070นางสาวอัจฉราหนุนวงค์12562สบค.1/2
626232040071นางสาวอาภาศิริกันสาย12562สบค.1/2
636232040072นางสาวอารียาแสงแย้ม12562สบค.1/2
646232040073นางสาวรุ่งนภาเผดิม12562สบค.1/2
656232040074นางสาวสรัญญาแสงแก้ว12562สบค.1/2
666232040075นางสาวสิธิมาสุเมธมงคล12562สบค.1/2
676232040076นายณัฐพลมณีวงษ์12562มบค.1/1
686232040079นางสาวกฤติกาญจน์สืบเพ็ง12562มบค.1/1
696232040081นางสาวจุฬาลักษณ์คิดไว12562มบค.1/2
706232040082นางสาวชฎาพรพิมพ์นนท์12562มบค.1/1
716232040084นางสาวทองประเสริฐไชยสุวรรณ์12562มบค.1/1
726232040085นางสาวธนัชฌาอนุภาพ12562มบค.1/2
736232040086นางสาวน้ำฝนสุระ12562มบค.1/1
746232040088นายผไทวุฒิธงชัย12562มบค.1/2
756232040089นางสาวพรสวรรค์กัณหาบุตร12562มบค.1/1
766232040090นายพฤทธิ์สุนทอง12562มบค.1/1
776232040091นางสาวพิชญาสมบัติ12562มบค.1/1
786232040092นางสาวพิรุณทิพย์ติละบาล12562มบค.1/1
796232040094นางสาวภัทรสุดาส่งเสริม12562มบค.1/1
806232040096นางสาวรุ่งทิวาพรมแดน12562มบค.1/1
816232040097นางสาวรุ่งนภาบุญตา12562มบค.1/1
826232040098นางสาวรุจิราศาลากาหมุด12562มบค.1/1
836232040100นางสาววรรณิษาเขตต์สกุล12562มบค.1/2
846232040101นางสาววรัญญาสารคุณ12562มบค.1/2
856232040102นางสาววราภรมีคุณ12562มบค.1/1
866232040103นางสาวกัญญาพัชรศิลา12562มบค.1/1
876232040104นางสาววิภาศิริจันทะมาศ12562มบค.1/1
886232040105นางสาววิมลวรรณวะอาทิตย์12562มบค.1/1
896232040106นางสาวศิริเกตุทราธร12562มบค.1/1
906232040107นางสาวศิริญากรไชยปัญญา12562มบค.1/2
916232040109นางสาวสริรัสรันทร12562มบค.1/1
926232040110นายสุชัยผอง12562มบค.1/1
936232040111นางสาวสุดารัตน์ทักษิณ12562มบค.1/1
946232040112นางสาวสุมิตราแสงทอง12562มบค.1/2
956232040113นายเสียงฮือโฮร12562มบค.1/1
966232040114นางสาวแสงดาวสมหมาย12562มบค.1/2
976232040115นางสาวแสงเทียนนรชาญ12562มบค.1/1
986232040116นางสาวอนิตญาทวาอินทร์12562มบค.1/1
996232040117นายอนุสรณ์เขตบ้าน12562มบค.1/1
1006232040118นายอภิชาติเที่ยงธรรม12562มบค.1/1
1016232040120นางสาวอรัญญาศรีสังข์12562มบค.1/2
1026232040121นางสาวอารียาอ้อยรักษา12562มบค.1/2
1036232040122นางสาวเฉลิมขวัญพิมพ์งาม12562มบค.1/1
1046232040124นายอัครพลมีศิล12562มบค.1/1
1056232040127นางสาวศุภนุชนาคเสน12562มบค.1/2
1066232040129นางสาวเกวลินคำแก้ว12562สบค.1/2
1076232040139นายปรมินทร์รจนัย12562มบค.1/2
1086232040141นางสาวพรชิตารัตพันธ์12562มบค.1/1
1096232040142นางสาวจิรวรรณทุมมา12562มบค.1/1
1106232040143นางสาวสรารัตน์กิมหวน12562มบค.1/1
1116132040001นายกฤษกรสมรักเกตุ22561มบค.2/1
1126132040002นางสาวกานดาผักไหม22561มบค.2/2
1136132040003นางสาวคุณัญญาผ่องราษี22561มบค.2/1
1146132040004นางสาวจริยาพรศรีแก้ว22561มบค.2/2
1156132040005นางสาวจิตรอารีสาลี22561มบค.2/2
1166132040006นางสาวจิตสุภาหนูสุวรรณ์22561มบค.2/1
1176132040009นางสาวฐิติมนดอนกระสินธุ์22561มบค.2/1
1186132040010นางสาวณัฎฐณิชาชาติสาย22561มบค.2/1
1196132040011นางสาวดวงธิดาทองทิพย์22561มบค.2/1
1206132040013นางสาวธารารัตน์คะนอง22561มบค.2/2
1216132040014นางสาวธิดารัตน์รองทอง22561มบค.2/2
1226132040015นางสาวนพเกตุยี่รัมย์22561มบค.2/1
1236132040017นางสาวนันทัชพรแสงสิงห์22561มบค.2/1
1246132040018นางสาวปริษาทรงเดชคุณวุฒิ22561มบค.2/2
1256132040019นางสาวปิยะณัฐพุทธานุ22561มบค.2/1
1266132040020นางสาวปิยะธิดากฤษณานุวัตร์22561มบค.2/1
1276132040021นางสาวผกาภรณ์เงินลาด22561มบค.2/1
1286132040022นางสาวผกาวรรณสถานพงษ์22561มบค.2/1
1296132040023นางสาวพรชนกบุญเชิญ22561มบค.2/1
1306132040024นางสาวพัชรีภรณ์ดีเลิศ22561มบค.2/1
1316132040025นางสาวยลวิกาญจน์จันทร์เกษ22561มบค.2/1
1326132040027นายราชวัตรปุญญา22561มบค.2/1
1336132040028นางสาวรุ่งทิวาสีลา22561มบค.2/1
1346132040029นางสาวฤทัยรัตน์กระออน22561มบค.2/2
1356132040030นางสาววนิดานามพรม22561มบค.2/1
1366132040031นางสาววรรณพรเพ็งแจ่ม22561มบค.2/2
1376132040032นางสาววรรณภาอัศวภูมิ22561มบค.2/2
1386132040033นางสาววรากรณ์ผ่านพินิจ22561มบค.2/1
1396132040034นางสาววราภรณ์แสงกล้า22561มบค.2/1
1406132040036นางสาววิภาดาขาวสะอาด22561มบค.2/1
1416132040037นางสาววิภาพรค้ำชู22561มบค.2/2
1426132040038นายวุฒิชัยห้าวหาญ22561มบค.2/1
1436132040041นายสรศักดิ์ศิริการ22561มบค.2/2
1446132040042นางสาวสุกัญญามังษา22561มบค.2/2
1456132040043นางสาวสุนิสาเภาแก้ว22561มบค.2/2
1466132040044นางสาวสุภาพรสิงหาราโท22561มบค.2/2
1476132040045นางสาวสุวิดาสมคณะ22561มบค.2/1
1486132040046นายอดิศักดิ์บุญมาก22561มบค.2/2
1496132040047นางสาวอนุศราทองกล่ำ22561มบค.2/1
1506132040048นางสาวอมรรัตน์ศรีมาศ22561มบค.2/1
1516132040050นางสาวอุทัยวรรณบุตรดี22561มบค.2/2
1526132040051นางสาวอุมาพรพรหมศรี22561มบค.2/2
1536132040052นางสาวเจนจิราแก้วขันโท22561มบค.2/2
1546132040053นายเจษฎากรสมศรี22561มบค.2/1
1556132040054นางสาวแก้วธันวาจำปาไทย22561มบค.2/2
1566132040055นางสาวกรรณิกาพุทธเสน22561สบค.2/1
1576132040056นางสาวกัญญณัฐสุทาศรี22561สบค.2/2
1586132040057นางสาวกัลยาณีโกสะโยธิน22561สบค.2/2
1596132040058นางสาวกาญจนาวดีนวลิขิตกุล22561สบค.2/1
1606132040059นายกิตติศักดิ์ชัยมะณี22561สบค.2/1
1616132040060นายกิตติศักดิ์สวนหมาก22561สบค.2/1
1626132040061นางสาวขนิษฐาอาทิตย์ตั้ง22561สบค.2/1
1636132040062นางสาวจตุพรช้างขนุน22561สบค.2/1
1646132040063นางสาวจรรยพรรูปงาม22561สบค.2/2
1656132040064นางสาวจริวัลย์อินทรีย์22561สบค.2/2
1666132040065นายจักรินทร์บุญเรือง22561สบค.2/1
1676132040066นางสาวจันทิมาศรีพงษ์22561สบค.2/1
1686132040067นางสาวจิรนันท์เพ็ชรรัตน์22561สบค.2/2
1696132040070นางสาวจุฑามาศกลิ่นอุบล22561สบค.2/1
1706132040071นายชนนท์ยืนนาน22561สบค.2/2
1716132040072นางสาวฌาณิญาจันเทพา22561สบค.2/1
1726132040073นายณลงกรณ์งามมาก22561สบค.2/1
1736132040074นายณัฐพงษ์ขันคำ22561สบค.2/1
1746132040075นางสาวทิพวัลย์รัจนัย22561สบค.2/2
1756132040076นายธนชัยนิยม22561สบค.2/2
1766132040077นางสาวธิดารัตน์ศรีมาศ22561สบค.2/2
1776132040078นายธีรเดชดอกดวน22561สบค.2/1
1786132040079นางสาวนิตยาคำเลิศ22561สบค.2/2
1796132040081นางสาวนิ้วนางวงค์แก้ว22561สบค.2/1
1806132040082นางสาวนุชรินทร์เชยมาลัย22561สบค.2/1
1816132040083นางสาวบุษบาอาจสาลี22561สบค.2/1
1826132040084นางสาวปภัสราสมบัติ22561สบค.2/1
1836132040086นางสาวปวีณาภาคสุข22561สบค.2/2
1846132040087นางสาวปัณฑารีย์บัวระสอน22561สบค.2/2
1856132040088นางสาวปาริมาสาระษี22561สบค.2/1
1866132040089นางสาวปารีญากล่ำทอง22561สบค.2/2
1876132040090นายพงศกรปัญญาเพียร22561สบค.2/2
1886132040091นางสาวพัชรินทร์หาญภิรมย์22561สบค.2/2
1896132040092นางสาวพัฒนาภรณ์สมภารเพียง22561สบค.2/1
1906132040093นายพายุบุญปัญญา22561สบค.2/1
1916132040094นางสาวพิมพ์พรรณไชยสุวรรณ22561สบค.2/2
1926132040095นายภัทราวุธราชธานี22561สบค.2/2
1936132040096นางสาวภานุชนาถหัทยา22561สบค.2/2
1946132040097นางสาวมนต์ธิชามงคล22561สบค.2/2
1956132040098นางสาวรุจิรัตน์พุทธเสน22561สบค.2/2
1966132040099นางสาววนิดาวิเศษสังข์22561สบค.2/1
1976132040100นางสาววรรณณิศาบุดดีเคน22561สบค.2/1
1986132040101นางสาววรัญญานามปัญญา22561สบค.2/2
1996132040102นางสาววาสนาศักดิ์เทวินทร์22561สบค.2/1
2006132040103นางสาววิลัยรัตน์ประชาราษฎร์22561สบค.2/2
2016132040104นายวิวัฒน์บัวกฎ22561สบค.2/1
2026132040105นางสาววิไลวรรณ์มูลตระกูล22561สบค.2/1
2036132040106นายศดายุทธธรรมคุณ22561สบค.2/2
2046132040107นางสาวศศิประภาบุญวัน22561สบค.2/1
2056132040108นางสาวศิริยากรสามสี22561สบค.2/2
2066132040109นางสาวศิริรัตน์ปัญญาคม22561สบค.2/2
2076132040110นางสาวศิริลักษณ์ทองพันชั่ง22561สบค.2/1
2086132040111นางสาวสุกัญญาสยุมพร22561สบค.2/1
2096132040112นางสาวสุดารัตน์ปทุมวัน22561สบค.2/2
2106132040113นางสาวสุดารัตน์ภาพันธ์22561สบค.2/2
2116132040114นางสาวสุนิดาบุญมาลา22561สบค.2/2
2126132040115นางสาวหงษ์สกุลแสงสิงห์22561สบค.2/2
2136132040116นางสาวอทิติยาบุญหนัก22561สบค.2/1
2146132040117นางสาวอนงค์นาฏชาวไทย22561สบค.2/2
2156132040118นายอนุวัฒน์สุวงศ์22561สบค.2/2
2166132040119นางสาวอรอนงค์ไชยพิมพ์22561สบค.2/1
2176132040120นางสาวอรัญญาบุญมาพันธ์22561สบค.2/2
2186132040121นางสาวอาภัสราชมชื่น22561สบค.2/1
2196132040122นางสาวเจนจิราธัญญาหาร22561สบค.2/1
2206132040123นางสาวเจนจิรายอดประทุม22561สบค.2/2
2216132040124นางสาวเปรมฤทัยสังข์ขาว22561สบค.2/2
2226132040125นางสาวโยษิตามะปราง22561สบค.2/1
2236132040128นายพลชนะศรีชัย22561มบค.2/1
2246132040129นายพลวัฒน์จันทำ22561มบค.2/1
2256132040131นางสาววิภาดาผมพันธ์22561มบค.2/1
2266132040132นางสาวอภิญญาบุญประดิษฐ22561สบค.2/1
2276132040134นางสาวรัตนาผักไหม22561มบค.2/2
2286132040135นางสาวมนัดดาทองจีน22561มบค.2/1
2295932040102นางสาวศิริพรพันธพัฒน์32560สบค.3/1
2306032040014นางสาวดวงแก้วพรรณโรจน์32560มบค.3/1
2316032040053นางสาวกมลนามโคตร32560สบค.3/1
2326032040065นางสาวณัฐกานต์ชัยชนะ32560สบค.3/1
2336032040090นางสาวพัชราจันทร์บุญมา32560สบค.3/1
2346032040123นางสาวอภัสราประเสริฐชาติ32560สบค.3/2
2356032040146นางสาวศิรินภาศรีทานี32560สบค.3/1
2366032040148นายพงศ์ภัทรเพ็งแจ่ม32560สบค.3/1
2376032040150นายสิทธิศักดิ์กระจาย32560สบค.3/1
2386032040151นางสาวชนิดาภาชำนาญสิงห์32560สบค.3/1
2396032040153นางสาวพิมพ์ศิริอินทา32560สบค.3/1
2406032040157นางสาวนิตาเพ็ชรรัตน์32560สบค.3/1
2416032040165นางสาวอัญธิดาสุนิพัฒน์32560สบค.3/1
2426032040168นางสาวจิรนันทน์ล้ำเลิศจรัสชัย32560สบค.3/1
2436032040171นางสาวสุกัญญาเวชภัณฑ์32560สบค.3/1
2446032040175นางสาววีระยุทธถึงไชย32560สบค.3/1
2456032040180นางสาวรัตติกาลพวงพันธ์32560สบค.3/1
2465932040017นางสาวนิภาพรไชยพรม42559มบค.4/1
2475932040097นายวิโรจน์วงค์มณีย์42559สบค.4/1
2485932040133นายชัยณรงค์แห่งสมัย42559สบค.4/1
2495932042303นางสาวนรธรพิชัยวัตต์42559สบค.4/1
2505932042312นางสาวน้ำฝนศรีเวียง42559สบค.4/1
2515932042317นางสาวรัชนีภรณ์สำเรียนรัมย์42559สบค.4/1
2525932042319นางสาวสมฤดีชัยเดช42559สบค.4/1
2535932042324นางสาวอมพรรณคันศร42559สบค.4/1
2545932042332นางสาวปริมประภาพรกองแก้ว42559สบค.4/1
2555932042333นางสาวสิรปภาชุมนุม42559สบค.4/1
2565932042334นางสาวรัชวดีสายเสน42559สบค.4/1
2575932042336นางกรรณิการ์สาลีพันธ์42559สบค.4/1
2585832042034นางสาวพิไลวรรณดวงสมร52558สบค.5/2
2595832042036นางสาวฉิราภรณ์ศรีลาชัย52558สบค.5/2
2605832042048นางสาวประกายดาวอุทัย52558สบค.5/2
2615832042052นางสาวนิภาวรรณจันทร์ศรี52558สบค.5/2
2625832042077นางสาวขวัญเรือนพรมชาติ52558สบค.5/2
2635832042114นางสาวศิริลักษณ์ราษฎร์เจริญ52558มบค.5/1
2645832042133นางสาววิไลวรรณสันตะพันธ์52558มบค.5/1
2655832042303นายปกติพงษ์เกษ52558สบค.5/1
2665832042312นายภูมิภัทรไฮ้กัญญา52558สบค.5/1
2675832042313นางสาวกันย์สินีปุกสันเทียะ52558สบค.5/1
2685832042314นางสาวจิราภรณ์ศรีสวัสดิ์52558สบค.5/1
2695832042318นางสาวรักษ์สุดาธรรมนูญ52558สบค.5/1
2705832042326นางสาวช่อมะลิพิมพ์ทอง52558สบค.5/1
2715832042327นางสาวดวงจันทร์วิเชียร52558สบค.5/1
2725832042334นางสาวสุกัญญาจังอินทร์52558สบค.5/2
2735832042335นายธรรมดาภักดิ์จรุง52558สบค.5/2
2745832042340นางสาวภัทรมลถือจันทร์52558สบค.5/2
2755832042341นางสาวอิศราภรณ์ป้องกัน52558สบค.5/2
2765832042343นายณัฐพลสุวิพัฒน์52558สบค.5/2
2775832042344นายสิทธิศักดิ์กระจาย52558สบค.5/2
2785832042345นายจักรีโพธิ์เงิน52558สบค.5/2
2795832042351นายมาณพภร์พงคละ52558สบค.5/2
2805832042354นางสาววรรณภาศิริพัฒน์52558สบค.5/2
2815832042356นางสาวหทัยกานต์ศิริอินทร์52558สบค.5/2
2825832042359นางสาวจรัสศรีระลึกดี52558สบค.5/2
2835832042360นางสาวสุธาทิพย์เผือกแก้ว52558สบค.5/2
2845732042017นางสาวสุนิสาแสงกอง62557สบค.6/2
2855732042030นายวัชรพลไชยปัญญา62557สบค.6/1
2865732042031นายวรเชษฐ์แจ่มแจ้ง62557สบค.6/1
2875732042033นายธีรชัยพุฒพันธ์62557สบค.6/1
2885732042092นางสาวฉัตรจิราเรืองคำ62557มบค.6/1
2895732042094นางสาวสุวรรณาบุญเชิญ62557มบค.6/1
2905732042104นางสาวกัลยาพรวันเลิศ62557มบค.6/1
2915732042114นายชัยโรจน์คำเหง้า62557มบค.6/1
2925732042117นายอาทิตย์พิมพ์ทอง62557มบค.6/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.6292701 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.