ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode
ที่เลขประจำตัวชื่อสกุลชั้นปีปีที่เข้าเรียนกลุ่ม-|-
11101801106280นางสาววนิดาอาจเอื้อม12562สบบ.1/4
21330200079374นางสาวอรวรรณพลกูล12562สบบ.1/4
31330701238548นางสาวสันต์ฤทัยทองดี12562สบบ.1/4
41330701239421นางสาวจิตราพงษ์สุระ12562สบบ.1/4
51610601177641นางสาวพิไลวรรณระยับศรี12562สบบ.1/4
66232010001นางสาวกมลทิพย์เสรีรักษ์12562มบบ.1/2
76232010002นางสาวกมลวรรณโทศรี12562มบบ.1/2
86232010003นางสาวกมลวรรณศิริบูรณ์12562มบบ.1/3
96232010004นางสาวกฤษติยพรรณศรีคำ12562มบบ.1/2
106232010006นางสาวกัญญารัตน์รัตนวัน12562มบบ.1/2
116232010007นางสาวกัญญารัตน์เลิศศรี12562มบบ.1/2
126232010009นางสาวกาญจนาโพธิ์อุดม12562มบบ.1/2
136232010011นางสาวกิติมาบุญร่วม12562มบบ.1/2
146232010012นางสาวกุลวดีคำศรี12562มบบ.1/4
156232010013นางสาวเกศมณีบุตรกูล12562มบบ.1/3
166232010014นางสาวขัตติยาจันคณา12562มบบ.1/2
176232010015นางสาวคลองขวัญดาวขาว12562มบบ.1/1
186232010016นางสาวจันทร์จิราคำผง12562มบบ.1/2
196232010018นางสาวจันทิมาบุญกัญญา12562มบบ.1/2
206232010020นางสาวจินตนานาคใหญ่12562มบบ.1/2
216232010021นางสาวจิรภัทร์ขันมี12562มบบ.1/4
226232010022นางสาวจิรวรรณชำนิกุล12562มบบ.1/3
236232010023นางสาวจิราพรคูคำ12562มบบ.1/4
246232010024นางสาวจิราภรณ์ผกาพันธ์12562มบบ.1/3
256232010025นางสาวจิราภาสุระ12562มบบ.1/2
266232010026นางสาวจิรารัตน์ชื่นชาย12562มบบ.1/3
276232010029นางสาวชนิศาศรีกุล12562มบบ.1/2
286232010030นางสาวชมภูนุชบุญจันทร์12562มบบ.1/2
296232010033นางสาวชุติกาญจน์อิสาน12562มบบ.1/2
306232010034นางสาวฐานมาศพงษ์พิละ12562มบบ.1/2
316232010035นางสาวฐิติวรรณสีสวย12562มบบ.1/2
326232010036นางสาวณัฐชาชัยพิมล12562มบบ.1/2
336232010037นางสาวณัฐญาภรณ์ทองอินทร์12562มบบ.1/2
346232010038นางสาวณิชาภัทร์ปรือปรัก12562มบบ.1/3
356232010039นางสาวณิชาภัทรเจียมพรเศรษฐ์12562มบบ.1/3
366232010040นางสาวเดือนเพ็ญดวงจันทร์12562มบบ.1/3
376232010041นายธนกรพันธ์แก่น12562มบบ.1/3
386232010042นางสาวธนัฐชาแก้วมนตรี12562มบบ.1/3
396232010043นางสาวธนารัตน์รัตนวัน12562มบบ.1/2
406232010044นางสาวธิญาดาหงษ์แก้ว12562มบบ.1/3
416232010045นางสาวธิดาพัฒน์พงษ์สุระ12562มบบ.1/3
426232010046นางสาวนงนาฎอรทัย12562มบบ.1/3
436232010047นางสาวนงนุชบุตะเคียน12562มบบ.1/3
446232010049นางสาวนฤสรณ์ระวังชนม์12562มบบ.1/4
456232010050นางสาวนวลละออบรรพชาติ12562มบบ.1/1
466232010051นางสาวนัชรินทร์มะลิ12562มบบ.1/4
476232010052นายบุญพฤทธิ์คำสวัสดิ์12562มบบ.1/3
486232010053นางสาวเบญจพรดวงใจ12562มบบ.1/4
496232010054นางสาวเบ็ญจพรเชี่ยวชาญ12562มบบ.1/3
506232010055นางสาวปฏิมาพรชุมต้น12562มบบ.1/1
516232010056นางสาวปภัสราจันทิพย์12562มบบ.1/1
526232010057นางสาวปภัสราอ่ำกลาง12562มบบ.1/1
536232010058นางสาวประภาพรบุญประสพ12562มบบ.1/3
546232010059นางสาวประภาศรีดอกบัว12562มบบ.1/1
556232010060นางสาวปวันรัตน์ปรือปรัง12562มบบ.1/1
566232010061นางสาวปิยธิดาเพ็งแจ่ม12562มบบ.1/1
576232010062นางสาวปิยะธิดาสุขจันทร์12562มบบ.1/1
586232010063นางสาวเปรมกมลกุมรีจิตร12562มบบ.1/1
596232010064นางสาวพนิดาสมาน12562มบบ.1/4
606232010065นางสาวพรนภาเขียวอ่อน12562มบบ.1/1
616232010066นางสาวพัชรพรคำผง12562มบบ.1/4
626232010067นางสาวพัชราภรณ์สร้อยสน12562มบบ.1/1
636232010068นางสาวพัชราภาเสาร์สุด12562มบบ.1/2
646232010069นางสาวพัณณิตาดาวสิงห์12562มบบ.1/1
656232010070นางสาวพิชญาวงษ์ขันธ์12562มบบ.1/1
666232010072นางสาวเพชรมณีสายลาม12562มบบ.1/2
676232010074นางสาวแพริษาทองแสง12562มบบ.1/1
686232010075นางสาวภควดีดำพะธิก12562มบบ.1/1
696232010076นางสาวภัทรวดีคชแพทย์12562มบบ.1/4
706232010077นางสาวภัทราพรเจ๊กคำ12562มบบ.1/1
716232010079นางสาวมัสยาจูนก12562มบบ.1/4
726232010080นางสาวยุวดีเครือแสง12562มบบ.1/1
736232010081นางสาวเย็นฤดีสังขาร12562มบบ.1/1
746232010082นางสาวรัชฎาภรบุรกรณ์12562มบบ.1/1
756232010083นางสาวรัตติกาลมงคลช่วง12562มบบ.1/1
766232010086นางสาวเรนุกาศรีภา12562มบบ.1/1
776232010087นางสาวลออรัตน์ศรีสังข์12562มบบ.1/2
786232010088นางสาวละมัยแจ่มแจ้ง12562มบบ.1/1
796232010089นางสาววนิดาบุญร่วม12562มบบ.1/2
806232010090นางสาววรรณวิษาแสงงา12562มบบ.1/1
816232010091นางสาววรานุชเสาเวียง12562มบบ.1/1
826232010092นางสาววราพรเบ็ญมาส12562มบบ.1/1
836232010093นางสาววราภรณ์คำโฮง12562มบบ.1/1
846232010097นางสาววารีสายสังข์12562มบบ.1/3
856232010098นางสาววารุณีคุณล้าน12562มบบ.1/1
866232010099นางสาววาสนาธรรมดา12562มบบ.1/2
876232010100นางสาววาสนาแพทย์อ้อ12562มบบ.1/4
886232010101นางสาววิจิตราแพ่งพนม12562มบบ.1/2
896232010103นางสาววิราภรณ์ขันทอง12562มบบ.1/1
906232010105นางสาวศศิธรแก้วกลม12562มบบ.1/1
916232010106นางสาวศศิธรด้วงนิล12562มบบ.1/3
926232010109นางสาวศิริเกษนุสไพ12562มบบ.1/4
936232010110นางสาวศิริรัตน์บุญตา12562มบบ.1/1
946232010111นางสาวศิริลักษณ์แก้วใสย12562มบบ.1/4
956232010112นางสาวศิริลักษณ์คงนาค12562มบบ.1/3
966232010113นางสาวศุภัสสราวงษ์ขันธ์12562มบบ.1/3
976232010114นางสาวศุภิสราบัญชาเมฆ12562มบบ.1/4
986232010115นางสาวศุภิสราบุรกรณ์12562มบบ.1/2
996232010116นางสาวสกุลทิพย์คำโกแก้ว12562มบบ.1/3
1006232010117นางสาวสมพงษ์พรหมชาติ12562มบบ.1/1
1016232010118นายสรศักดิ์ศรีปัตเนตร12562มบบ.1/3
1026232010119นางสาวสร้อยสุดาราษฎร์นอก12562มบบ.1/3
1036232010120นางสาวสุดารัตน์จันทะเสน12562มบบ.1/4
1046232010121นางสาวสุดารัตน์มูลสาร12562มบบ.1/2
1056232010122นางสาวสุดารัตน์หอมทรง12562มบบ.1/1
1066232010123นางสาวสุทธิดาปัดชา12562มบบ.1/3
1076232010124นางสาวสุธางศ์รัตน์สีสังข์12562มบบ.1/3
1086232010125นางสาวสุธินีบรรลัง12562มบบ.1/3
1096232010126นางสาวสุนารีเที่ยงธรรม12562มบบ.1/3
1106232010127นางสาวสุพัตราจันทร์แดง12562มบบ.1/3
1116232010128นางสาวสุพัตราบุญวงค์12562มบบ.1/3
1126232010129นางสาวสุภัสสราสีสุมัง12562มบบ.1/4
1136232010130นางสาวสุภาพรใจเรือง12562มบบ.1/3
1146232010131นางสาวสุภาภรณ์โสตทิพย์12562มบบ.1/1
1156232010132นางสาวสุมิตราพรมมิน12562มบบ.1/4
1166232010133นางสาวสุมิตราพฤกษา12562มบบ.1/4
1176232010134นางสาวสุวดีพุทธสุข12562มบบ.1/4
1186232010136นางสาวสุวิภาทองเลิศ12562มบบ.1/4
1196232010137นางสาวเสาวนีวิจิตรศิลป์12562มบบ.1/4
1206232010138นางสาวเสาวลักษณ์รัตนะวัน12562มบบ.1/4
1216232010139นางสาวโสริยาพันธะสา12562มบบ.1/4
1226232010140นางสาวอภาพรสอนลา12562มบบ.1/3
1236232010141นางสาวอภิญญากิตติพันธ์12562มบบ.1/4
1246232010142นางสาวอรญาดวงมาลา12562มบบ.1/4
1256232010145นางสาวอรพินพรรณบุตร12562มบบ.1/4
1266232010147นางสาวอรัญญาจำปาทอง12562มบบ.1/4
1276232010149นางสาวอัญชัญอุปถัมภ์12562มบบ.1/4
1286232010150นางสาวอาทิตยาต้นเกษ12562มบบ.1/4
1296232010151นางสาวอารียาเฉลิม12562มบบ.1/4
1306232010152นางสาวอารียาบัวกลาง12562มบบ.1/3
1316232010153นางสาวอารียามะปรางค์12562มบบ.1/4
1326232010154นางสาวอารีรัตน์ประมวล12562มบบ.1/4
1336232010155นางสาวอารีรัตน์เรืองศรี12562มบบ.1/3
1346232010156นางสาวอุบลวรรณสุพรรณนอก12562มบบ.1/1
1356232010158นางสาวกาญจนภรณ์คิดไว12562สบบ.1/1
1366232010159นางสาวกานดาศรีสวัสดิ์12562สบบ.1/1
1376232010160นางสาวกุลธิดาโนนสูง12562สบบ.1/1
1386232010161นางสาวกุลนาถกลำเงิน12562สบบ.1/2
1396232010162นางสาวกุลสตรีสุวรรณดี12562สบบ.1/2
1406232010163นางสาวเกศราทองหิน12562สบบ.1/2
1416232010164นางสาวจารุณีพิมูลชาติ12562สบบ.1/1
1426232010165นางสาวจิณห์นิภาบัวทิพย์12562สบบ.1/1
1436232010166นางสาวจิตราพงษ์สุระ12562มบบ.1/4
1446232010167นางสาวจุฑามาศพันธ์มา12562สบบ.1/1
1456232010168นางสาวจุฑารัตน์สายทะวงค์12562สบบ.1/1
1466232010169นางสาวเจนจิราภรณ์เพ็ชรรินทร์12562สบบ.1/2
1476232010170นางสาวเจนอักษรไชนาวงษ์12562สบบ.1/2
1486232010171นางสาวชญาดาบริบูรณ์12562สบบ.1/2
1496232010172นางสาวชลธิชามั่นคง12562สบบ.1/1
1506232010173นางสาวชลิตาบุดดาวงค์12562สบบ.1/1
1516232010174นางสาวช่อผกาปัญญาคม12562สบบ.1/1
1526232010176นางสาวชุติมาสิมมา12562สบบ.1/1
1536232010177นางสาวชุติมาสุรวิทย์12562สบบ.1/1
1546232010178นางสาวณัฐชิวาป้องแก้ว12562สบบ.1/1
1556232010179นางสาวณัฐมนมะยา12562สบบ.1/1
1566232010180นางสาวณัฐริกาวะโพชัย12562สบบ.1/2
1576232010181นางสาวณัฐวดีบัวทอง12562สบบ.1/1
1586232010182นางสาวธันวารัตน์พรมสี12562สบบ.1/1
1596232010183นางสาวธิดาแก้วเพ็งกระจาด12562สบบ.1/1
1606232010184นางสาวธิดารัตน์ปรือปรัก12562สบบ.1/1
1616232010185นายธีรพงษ์อุโมง12562สบบ.1/1
1626232010187นางสาวนารีรัตน์ทวีพรม12562สบบ.1/2
1636232010188นางสาวนิสาบุญศรัทธา12562สบบ.1/1
1646232010189นางสาวนุสราสีดาชาติ12562สบบ.1/2
1656232010190นางสาวบัวเรียวฟื้นปูม12562สบบ.1/1
1666232010191นางสาวบุษกรศรีสวัสดิ์12562สบบ.1/1
1676232010192นางสาวบุษยาสุทธิสม12562สบบ.1/1
1686232010193นางสาวประกายแก้วสังขะพงษ์12562สบบ.1/1
1696232010194นางสาวปวีณาพลขันธ์12562สบบ.1/1
1706232010195นายปิยณัฐแก้วสว่าง12562สบบ.1/1
1716232010196นางสาวปุ๋ยรัตนแสง12562สบบ.1/1
1726232010197นางสาวพรนภาแก่นสนธิ์12562สบบ.1/1
1736232010199นางสาวพิไลวรรณระยับศรี12562มบบ.1/4
1746232010200นางสาวไพลินสายจันทร์12562สบบ.1/2
1756232010201นางสาวภัทราวรรณคณะพัฒ12562สบบ.1/1
1766232010202นายภาณุเดชคำเพราะ12562สบบ.1/1
1776232010204นางสาวยุวดีสร้อยศรี12562สบบ.1/1
1786232010205นางสาวรัชยาภรณ์เทาศิริ12562สบบ.1/2
1796232010206นางสาวรัตติยากรสานทอง12562สบบ.1/2
1806232010207นางสาวราตรีนัยนิตย์12562สบบ.1/2
1816232010208นางสาววนิดาอาจเอื้อม12562มบบ.1/4
1826232010209นางสาววรดายอดรักษ์12562สบบ.1/2
1836232010211นางสาววิจิตราหนาแน่น12562สบบ.1/2
1846232010212นางสาวศรัญญาประทุมทอง12562สบบ.1/2
1856232010213นางสาวศิรินภาจำปา12562สบบ.1/2
1866232010214นางสาวศิริภาสายเพชร12562สบบ.1/2
1876232010215นายศิวนนท์อาจภักดี12562สบบ.1/2
1886232010216นางสาวสรญาพิลัย12562สบบ.1/2
1896232010217นางสาวสโรชามณีวงษ์12562สบบ.1/2
1906232010218นางสาวสันต์ฤทัยทองดี12562มบบ.1/4
1916232010219นางสาวสุกัณยาพิมพ์พันธ์12562สบบ.1/1
1926232010220นางสาวสุทธิตาทวี12562สบบ.1/2
1936232010221นางสาวสุธิดาบัวรินทร์12562สบบ.1/2
1946232010224นางสาวหทัยชนกเกิดน้อย12562สบบ.1/2
1956232010225นางสาวอทิตยาศรีโสภา12562สบบ.1/2
1966232010226นางสาวอมรรัตน์ฉอ้อน12562สบบ.1/2
1976232010227นางสาวอมรรัตน์บุญท่วม12562สบบ.1/2
1986232010228นางสาวอรวรรณพลกูล12562มบบ.1/4
1996232010229นางสาวอรัญญาบุญราช12562สบบ.1/2
2006232010230นายอัศวินผาสุข12562สบบ.1/2
2016232010231นางสาวอารียาสาธุการณ์12562สบบ.1/2
2026232010232นายอิทธิพงศ์สะระ12562สบบ.1/2
2036232010233นางสาวนารินใสพรม12562มบบ.1/2
2046232010234นางสาวพิชชาภรณ์มังคะรินทร์12562มบบ.1/2
2056232010241นางสาวกมลรัตน์พันธ์พม่า12562สบบ.1/1
2066232010242นางสาวพิมลนาฏศรีกะชา12562สบบ.1/2
2076232010243นางสาวพิมพ์ลภัสอังคะสี12562มบบ.1/1
2086232010244นางสาวธนาวดีรูปงาม12562สบบ.1/1
2096232020086นางสาวยุภาสิมณี12562สบบ.1/2
2106132010001นางสาวกชกรดารากรณ์22561มบบ.2/1
2116132010002นางสาวกนกวรรณคำนึง22561มบบ.2/1
2126132010003นางสาวกนกวรรณงามเปรี่ยม22561มบบ.2/2
2136132010004นางสาวกนกวรรณสุวรรณราย22561มบบ.2/1
2146132010005นางสาวกนกวรรณไกรยา22561มบบ.2/1
2156132010006นางสาวกมลชนกคล่องแคล่ว22561มบบ.2/1
2166132010007นางสาวกมลวรรณการะเกษ22561มบบ.2/2
2176132010009นางสาวกัณธิมาจันทร์มนตรี22561มบบ.2/1
2186132010010นางสาวกัลยาพรมะวงษ์22561มบบ.2/1
2196132010012นางสาวกิตติมาภรณ์ชาลี22561มบบ.2/1
2206132010014นางสาวขนิษฐาแสงทอง22561มบบ.2/1
2216132010015นางสาวจริยาดาสันทัด22561มบบ.2/1
2226132010016นางสาวจันทร์เพ็ญดวงจันทร์22561มบบ.2/1
2236132010017นางสาวจันทร์เพ็ญยินดี22561มบบ.2/1
2246132010019นางสาวจิราพรศรีนาม22561มบบ.2/1
2256132010021นางสาวจีรภามูลราช22561มบบ.2/1
2266132010022นางสาวชมพูนุชใจมนต์22561มบบ.2/1
2276132010023นางสาวชลธิชาพลชัย22561มบบ.2/1
2286132010024นางสาวชลลดาพาพิมพ์22561มบบ.2/1
2296132010025นางสาวอชิรญาอุดร22561มบบ.2/1
2306132010028นางสาวช่อผกาวงษ์มณี22561มบบ.2/1
2316132010029นางสาวฐาณมาศสิงห์โท22561มบบ.2/1
2326132010030นางสาวฐิมาพรแก้วภักดี22561มบบ.2/1
2336132010031นางสาวณภัทรนนท์ศิลา22561มบบ.2/1
2346132010032นางสาวณรากรกลีบนิมิตร22561มบบ.2/1
2356132010034นางสาวณัฐทิชาศรีหนาท22561มบบ.2/1
2366132010035นางสาวณัฐธิดาพงษ์สุวรรณ์22561มบบ.2/3
2376132010036นางสาวณีรนุชบุญช่วย22561มบบ.2/1
2386132010037นางสาวดรรชนีบุญธรรม22561มบบ.2/1
2396132010038นางสาวดวงทิพย์ระงับภัย22561มบบ.2/1
2406132010039นางสาวทับทิมทองอินสวร22561มบบ.2/1
2416132010040นางสาวทิพย์วิมลศรีลาชัย22561มบบ.2/3
2426132010041นางสาวธนิกานต์ขาวงาม22561มบบ.2/1
2436132010043นางสาวธมลวรรณทองแสน22561มบบ.2/1
2446132010044นางสาวธัญญรัตน์วิยาสิงห์22561มบบ.2/1
2456132010045นางสาวธิดาพรมตา22561มบบ.2/2
2466132010046นางสาวนพวรรณเค้าเงื่อน22561มบบ.2/2
2476132010047นางสาวนภาพรขวัญเลิศ22561มบบ.2/2
2486132010048นางสาวนฤมลจันทร์อบ22561มบบ.2/2
2496132010050นางสาวนันธิดาสุกระวัน22561มบบ.2/2
2506132010051นางสาวนิตยาสมาน22561มบบ.2/2
2516132010052นางสาวนิตยาเปลื้องปราชญ์22561มบบ.2/2
2526132010053นางสาวนิฤมลองอาจ22561มบบ.2/2
2536132010055นางสาวน้ำฝนบุญละออง22561มบบ.2/2
2546132010056นางสาวบัณทิตาจันทร์แก้ว22561มบบ.2/2
2556132010057นางสาวบุษกรเสาเวียง22561มบบ.2/2
2566132010058นางสาวบุษบาบุญมาก22561มบบ.2/2
2576132010059นางสาวปนัดดาทองแดง22561มบบ.2/3
2586132010060นางสาวประกายพลอยป้องชัย22561มบบ.2/2
2596132010061นางสาวประกายแก้วศิริทอง22561มบบ.2/2
2606132010063นางสาวปัทมามะโนมัย22561มบบ.2/2
2616132010064นางสาวปิยดาชาติมนตรี22561มบบ.2/2
2626132010065นางสาวปิยธิดาแขมคำ22561มบบ.2/1
2636132010066นางสาวปิยราณีวรรณา22561มบบ.2/2
2646132010067นางสาวปิยะดาอ่อนขาว22561มบบ.2/2
2656132010068นางสาวปิยะพรวันยุมา22561มบบ.2/2
2666132010069นางสาวพรรณิภาประจญ22561มบบ.2/2
2676132010070นางสาวพรวิภาพงษ์พิลา22561มบบ.2/2
2686132010071นางสาวพฤกษาฟองบาลศรี22561มบบ.2/2
2696132010073นางสาวพัชรมัยผิวขัวเรียง22561มบบ.2/2
2706132010075นางสาวพิมพิไลทิพมนต์22561มบบ.2/2
2716132010076นางสาวพิมลวรรณใจสุระ22561มบบ.2/2
2726132010077นางสาวพิรยามุ่งหมาย22561มบบ.2/2
2736132010078นางสาวมณทิราบริสุทธิ์22561มบบ.2/2
2746132010079นางสาวมณีรัตน์ศรีสร้อยพร้าว22561มบบ.2/2
2756132010080นางสาวรัชยาภรณ์สิงห์สิทธิ์22561มบบ.2/3
2766132010082นางสาวรินรดาจันทะโสม22561มบบ.2/2
2776132010083นางสาวรุจิราลาดมุงคุล22561มบบ.2/2
2786132010084นางสาวรุ่งฤดีกระสังข์22561มบบ.2/2
2796132010085นางสาวลัดดาวัลย์สายสุนา22561มบบ.2/2
2806132010087นางสาววรรณภาวรรณทวี22561มบบ.2/2
2816132010088นางสาววรรณภาศรีดาชาติ22561มบบ.2/3
2826132010089นางสาววรรณภาแก้วสมุทร์22561มบบ.2/3
2836132010090นางสาววริศราวังทอง22561มบบ.2/3
2846132010091นางสาววัลยาพรแซ่ซิ่น22561มบบ.2/1
2856132010092นางสาววาลิณีโนนน้อย22561มบบ.2/3
2866132010093นางสาวศิรินภาประชัน22561มบบ.2/3
2876132010094นางสาวศิริลักษณ์ประทุมวัน22561มบบ.2/2
2886132010095นางสาวศิริวรรณจำปา22561มบบ.2/3
2896132010097นางสาวสมฤทัยจันเรือง22561มบบ.2/1
2906132010098นางสาวสมเพียรบุญมา22561มบบ.2/3
2916132010099นางสาวสร้อยธิวาร์ลาลุน22561มบบ.2/3
2926132010100นางสาวสาวิตรีชามัด22561มบบ.2/3
2936132010101นางสาวสิรินญายศศิริ22561มบบ.2/3
2946132010102นางสาวสุกัญญานาคประเสริฐ22561มบบ.2/3
2956132010103นางสาวสุจินธรจันทร์หอม22561มบบ.2/3
2966132010104นางสาวสุดารัตน์แก้วยงกฎ22561มบบ.2/3
2976132010105นางสาวสุนิสาร่วมใจ22561มบบ.2/3
2986132010106นางสาวสุพัชรีแก้วศรีบุตร22561มบบ.2/3
2996132010107นางสาวสุพัฒย์ตราลือตะนา22561มบบ.2/2
3006132010108นางสาวสุพัตราสหุนันท์22561มบบ.2/3
3016132010109นางสาวสุลิตาใสสาร22561มบบ.2/3
3026132010110นางสาวสุวรรณาวรรณบุตร22561มบบ.2/3
3036132010111นางสาวอฐิติยาทองกลม22561มบบ.2/3
3046132010113นางสาวอรญานระสาร22561มบบ.2/3
3056132010115นางสาวอรุณีพระโสภา22561มบบ.2/3
3066132010116นางสาวอัจฉริยาจันทร์ฟ้าเลื่อม22561มบบ.2/3
3076132010117นางสาวอินทิราพรนามวงษ์22561มบบ.2/3
3086132010118นางสาวเกศินีภูมาพันธ์22561มบบ.2/3
3096132010119นางสาวเขมิกาพรหมรักษา22561มบบ.2/2
3106132010121นางสาวเนตรนภาพูลพิพัฒน์22561มบบ.2/3
3116132010124นางสาวเฟื่องลัดดาศรีทอง22561มบบ.2/3
3126132010125นางสาวเสาวนีย์วรรณทวี22561มบบ.2/3
3136132010126นางสาวแพรไหมพงษ์วัน22561มบบ.2/3
3146132010128นางสาวไพรินทร์อุทธา22561มบบ.2/3
3156132010129นางสาวนันทิดาอินทร์จันทร์22561สบบ.2/1
3166132010130นางสาวสรัญญาสาระภา22561สบบ.2/1
3176132010131นางสาวธิตยาภรณ์นิลรัตน์22561สบบ.2/1
3186132010132นางสาวกัญญ์วราศรีอินทร22561สบบ.2/1
3196132010133นางสาวกิ่งกาญจน์สัมฤทธิ์22561สบบ.2/1
3206132010134นางสาวเมธาวดีเงินจันทร์22561สบบ.2/1
3216132010135นางสาวศิริวรรณบุรพา22561สบบ.2/1
3226132010136นางสาวอัมพรดวงจิตร22561สบบ.2/1
3236132010137นางสาวศศิวิมลบรรลือทรัพย์22561สบบ.2/1
3246132010138นางสาวหนึ่งดาวพิมพ์ทอง22561สบบ.2/1
3256132010139นางสาวกรรณิกาเลิศจริยา22561สบบ.2/1
3266132010140นางสาวกานต์ธิดาเลิศจริยา22561สบบ.2/1
3276132010141นางสาววธิดาเทพอาสา22561สบบ.2/1
3286132010142นางสาวนุชนาฏพรมจันทร์22561สบบ.2/2
3296132010144นางสาวนิตยาจูมทอง22561สบบ.2/1
3306132010145นายนรากรภูมิสถาน22561สบบ.2/1
3316132010146นางสาววรรณพรอินสุข22561สบบ.2/1
3326132010147นางสาวปิยฉัตรเพ็งแจ่ม22561สบบ.2/1
3336132010148นางสาวกัญญารัตน์พิมสมาน22561สบบ.2/1
3346132010149นายกิตติชัยภาวัน22561สบบ.2/1
3356132010150นางสาวจันเพ็ญจิตโชติ22561สบบ.2/1
3366132010151นางสาวจินต์นิภาพุฒพันธ์22561สบบ.2/2
3376132010152นางสาวจิรายุไชยสุกา22561สบบ.2/1
3386132010153นางสาวจุฬาลักษณ์ปุญญา22561สบบ.2/2
3396132010154นางสาวชนินาถสุทธสนธิ์22561สบบ.2/1
3406132010155นางสาวชลิตาระวัง22561สบบ.2/2
3416132010156นางสาวชาลิสาขวัญเมือง22561สบบ.2/1
3426132010157นายณัฐธนพลสำราญพิทักษ์22561สบบ.2/1
3436132010158นางสาวธัญวรัตม์เพ็งพันธ์22561สบบ.2/2
3446132010159นางสาวธารารัตน์บุญรักษา22561สบบ.2/1
3456132010161นางสาวบุญจิราโคษา22561สบบ.2/1
3466132010162นางสาวปณิฐากำจัด22561สบบ.2/1
3476132010163นางสาวประภาพรศรีสมพร22561สบบ.2/1
3486132010164นางสาวปิยะฉัตรสัจจา22561สบบ.2/1
3496132010165นางสาวพชรพรรณปักษา22561สบบ.2/2
3506132010167นางสาวพนิดาไชยพันธ์22561สบบ.2/2
3516132010168นางสาวพรนภาวันนา22561สบบ.2/1
3526132010169นางสาวโสภิดาบุญเพ็ง22561สบบ.2/1
3536132010170นางสาวณัฐธิดาศุภเลิศ22561สบบ.2/1
3546132010171นางสาวเพ็ญนภาศุภเลิศ22561สบบ.2/2
3556132010172นางสาวอัจฉรามนพรมมา22561สบบ.2/2
3566132010173นางสาวบัณฑิตาประชาราษฎร์22561สบบ.2/2
3576132010175นางสาวสุพัตราสุขะตะ22561สบบ.2/2
3586132010176นางสาวพรรษชลพงษ์พิละ22561สบบ.2/2
3596132010177นางสาวจินตกัญญาชาญชิตร22561สบบ.2/2
3606132010178นางสาวมาริสาระหังวา22561สบบ.2/2
3616132010179นางสาวเบญจมาศทัดแก้ว22561สบบ.2/2
3626132010180นางสาวจริญญาสมโภชน์22561สบบ.2/2
3636132010181นางสาวพิมลรัตน์ทรจักร์22561สบบ.2/2
3646132010182นางสาวสุนารีสีระวัน22561สบบ.2/2
3656132010183นางสาวพรสวรรค์ใจอ่อน22561สบบ.2/2
3666132010186นางสาวกฤติยาชาญชิตร22561สบบ.2/2
3676132010187นางสาวศันสนีย์ทรงงาม22561สบบ.2/2
3686132010188นางสาวสายสมรแสงสกุล22561สบบ.2/2
3696132010189นางสาววราภรณ์ท้าวแก้ว22561สบบ.2/2
3706132010190นางสาวปาติกานต์กงใจ22561สบบ.2/2
3716132010191นายศิริพงษ์โสดาโคตร22561สบบ.2/2
3726132010193นางสาวพรวรินทรจำปาดี22561สบบ.2/2
3736132010195นางสาวภลินีจริงดี22561สบบ.2/1
3746132010197นางสาวรัตนาพรวงษ์ศรี22561สบบ.2/2
3756132010198นางสาววรรณนิภาสิงห์คำ22561สบบ.2/2
3766132010199นางสาววรัญญาจันทกรณ์22561สบบ.2/1
3776132010201นางสาววรินยุพาพิมพ์สิน22561สบบ.2/1
3786132010202นางสาววิภาดาวงศ์ดี22561สบบ.2/2
3796132010204นางสาวศศิกัญญาแซ่จึง22561สบบ.2/2
3806132010205นางสาวอรปรียากฐินทอง22561สบบ.2/1
3816132010206นางสาวสิรินทิพย์คัลนา22561สบบ.2/2
3826132010207นางสาวสุกัญญารักษาพันธ์22561สบบ.2/1
3836132010208นางสาวสุนิสาดัชถุยาวัตร22561สบบ.2/2
3846132010209นางสาวสุพรรษาคำเคน22561สบบ.2/1
3856132010210นางสาวสุพัตราอุทา22561สบบ.2/2
3866132010211นางสาวอารียาสังข์โสม22561สบบ.2/2
3876132010212นางสาวอุดมพรจันสมุทร์22561สบบ.2/2
3886132010213นางสาวธิดารัตน์คำดี22561มบบ.2/3
3896132010214นางสาวอุษณีภูมี22561มบบ.2/3
3906132010215นางสาวสุพัตรายอดมงคล22561มบบ.2/3
3916132010216นางสาวณัฐธิดามณีวงษ์22561มบบ.2/2
3926132010217นางสาวนวรัตน์ปาจิแพ22561มบบ.2/3
3936132010218นางสาวสุพัตราโสดา22561มบบ.2/1
3946132010219นางสาวจันทิราบัวส่อง22561มบบ.2/3
3956132010220นางสาวปรมาภรณ์บุญญะวงศ์22561มบบ.2/3
3966132010222นางสาวศรัญญาภรณ์ระศร22561สบบ.2/1
3976132010223นายสุรชัยบุญใหญ่22561สบบ.2/1
3986132010224นางสาวนิตยาสมพอง22561มบบ.2/1
3996132010226นางสาวขวัญจิราชาติวงษ์22561มบบ.2/1
4006032010034นางสาวทิวานันท์สินธุ์เจริญ32560มบบ.3/1
4016032010047นางสาวประวรรณทิพย์ฉิมภู32560มบบ.3/2
4026032010072นางสาววาติกาทุมดวง32560มบบ.3/2
4036032010090นางสาวสุภาพรคำศรี32560มบบ.3/3
4046032010099นางสาวหฤทัยปราบภัย32560มบบ.3/3
4056032010115นางสาวเปรมฤดีนามวงษ์32560มบบ.3/3
4066032010185นางสาวอรอนงค์ขุนศรี32560สบบ.3/2
4076032010198นางสาวศิริญาใจธรรม32560มบบ.3/1
4086032010209นางสาวศุภากรมูลตระกูล32560สบบ.3/1
4096032010216นางสาวเปมิกาเขตขยัน32560สบบ.3/1
4106032010228นางนงเยาว์ประสมศรี32560สบบ.3/1
4116032010241นางสาวอารดาสหุนาฬุ32560สบบ.3/1
4126032010242นางสาวสรัสวดีโคตรสุวรรณ32560สบบ.3/1
4136032010244นางสาวสิราวรรณกลิ่นจันทร์32560สบบ.3/1
4145932010001นางสาวกชกรสุขแก้ว42559มบบ.4/1
4155932010024นางสาวดวงตาปราบภัย42559มบบ.4/1
4165932010139นางสาวสุณิสาศุภศร42559สบบ.4/2
4175932011301นางศิริพรสืบเพ็ง42559สบบ.4/1
4185932011317นางสาวกัญญาณัฐสำเร็จ42559สบบ.4/1
4195932011321นางสาววาลิกาสุขเสริม42559สบบ.4/1
4205932011323นางสาวพรพิมลพันธ์จันทร์42559สบบ.4/1
4215932011325นางสาวภัทราพรรณพวงแก้ว42559สบบ.4/1
4225932011331นางสาวภัทรณรินทร์อสิพงษ์42559สบบ.4/1
4235932011332นางสาวเจมจิฬาร์ถนอมจิตร42559สบบ.4/1
4245832011042นางสาววนัสนันท์หารไชย52558สบบ.5/1
4255832011084นางสาวนิรชาพรมสิทธิ์52558มบบ.5/1
4265832011104นางสาวมลุรีโสดามุข52558มบบ.5/1
4275832011114นางสาวสุดามาศไชยพันธ์52558มบบ.5/1
4285832011122นางสาวจิราภรณ์ดวงใจ52558มบบ.5/1
4295832011124นางสาวเจนจิรามากมาย52558มบบ.5/1
4305832011148นางสาวมะลิปัญญา52558มบบ.5/2
4315832011307นางสาวฉวีศรีกระหวัน52558สบบ.5/1
4325832011312นางสาวหัสยาวงศ์สายตา52558สบบ.5/1
4335832011316นางสาวรุ่งนภาด้วงนิล52558สบบ.5/1
4345832011319นางสาวสิรินดามีชัย52558สบบ.5/1
4355832011324นางสาวสุดาพรหนูประโคน52558สบบ.5/1
4365832011336นางสาวจุลกานต์สุภาพันธ์52558สบบ.5/2
4375832011341นางสาวกัญจน์ณัฐยาสารพันธุ์52558สบบ.5/2
4385832011345นางสาวมัลลิกาแก้วนา52558สบบ.5/2
4395832011346นางสาวศิวาณีย์ศรีพล52558สบบ.5/2
4405832011347นางสาวพัชราภรณ์พงคละ52558สบบ.5/2
4415832011348นางสาวจิตรลัดดาบุญส่ง52558สบบ.5/2
4425832011349นางนางปฐมาพรชูเชื้อ52558สบบ.5/2
4435832011351นางสาวนริมลคำรังษี52558สบบ.5/2
4445832011363นางสาวอังสุมาลินศิลา52558สบบ.5/2
4455832011367นางสาวกัญญาภัคไชยสัจ52558สบบ.5/2
4465732011006นางสาวธันย์ชนกอรุณไชย62557สบบ.6/1
4475732011020นางสาวนิตยาสอดศรี62557สบบ.6/1
4485732011024นางสาวศิริพรบุตรดี62557สบบ.6/1
4495732011050นางสาวอุไรวรรณคัลไลลักษณ์62557สบบ.6/2
4505732011056นางสาวจรูญลักษณ์ทันบาล62557สบบ.6/2
4515732011083นางสาวกรองทองสาสี62557มบบ.6/1
4525732011103นางสาวปรารถนาอ่อนสี62557มบบ.6/1
4535732011138นางสาวกรรทิมา ระวังญาติ62557มบบ.6/2
4545732011301นางสาวกาญจนาพรโพธิ์พรหม62557สบบ.6/1
4555732011302นางสาววราภรณ์ละมูล62557สบบ.6/1
4565732011303นางสาวดวงแขเจาลา62557สบบ.6/1
4575732011305นางสาวนิตยาจันทะแจ่ม62557สบบ.6/1
4585732011308นางสาวเนตรนภาฝางคำ62557สบบ.6/1
4595732011310นางสาวกัญญณัชแจ่มแจ้ง62557สบบ.6/1
4605732011311นายสุชาติเศษคง62557สบบ.6/1
4615732011312นางสาวธนัญญาณ์สมนึก62557สบบ.6/1
4625732011316นางสาวลัดดาวัลย์บุญมา62557สบบ.6/1
4635732011326นางสาวประไพศรีมาเนตร62557สบบ.6/1
4645732011332นายโชคชัยนาจำปา62557สบบ.6/1
4655732011333นางสาวสุเมธิณีตามสีวัน62557สบบ.6/1
4665732011335นางสาวสุทธิดาดลสุข62557สบบ.6/1
4675732011336นางสาวกฤษณาเสาเวียง62557สบบ.6/1
4685732011337นางสาวสุภาภรณ์ผาสุข62557สบบ.6/1
4695732011340นางสาวนิดาเลขาตระกูล62557สบบ.6/1
4705732011341นางสาวธิดาพรกล่อมปัญญา62557สบบ.6/1
4715732011342นางสาวพัชราภาสุทธิกุล62557สบบ.6/1
4725732011344นายชินดนัยภูมิสถาน62557สบบ.6/1
4735732011348นางสาวพรศิริกาญจนะกันโห62557สบบ.6/1
4745632011117นางสาวสมฤดีขันตี72556มบบ.7/1
4755632011301นางสาวกัญญาภัคสิมนาม72556สบบ.7/1
4765632011306นางสาวณัฐธยาต์วันทอง72556สบบ.7/1
4775632011307นางสาวทาริกาจันใด72556สบบ.7/1
4785632011317นางสาวปิยยุชสองศรี72556สบบ.7/1
4795632011320นางสาวเพ็ฐประภาแสงทอง72556สบบ.7/1
4805632011322นางสาวรุ่งฑิวาดารากร72556สบบ.7/1
4815632011323นางสาวศศิประภาตลุนจันทร์72556สบบ.7/1
4825632011324นางสาวศิริกานดาบุญเยี่ยม72556สบบ.7/1
4835632011326นายสมบูรณ์เสนคราม72556สบบ.7/1
4845632011334นางสาวอรสุดาโพธิ์ศรี72556สบบ.7/1
4855632011335นางสาวสุดารัตน์จินาวัลย์72556สบบ.7/1
4865632011350นางสาวพรรณีถิ่นไพบูลย์72556สบบ.7/1
4875632011351นางสาวสุจิตราศรีสมพงษ์72556สบบ.7/1
4885632011353นางสาวกาญจนาศิลาวงศ์72556สบบ.7/1
4895632011355นางสาวประดับพรดวนใหญ่72556สบบ.7/1
4905632011357นางสาวศิริพรศิริบูรณ์72556สบบ.7/1
4915632011358นางสาวพรสุดาพรมดี72556สบบ.7/1
4925632011360นางสาววงษ์เดือนสุพงษ์72556สบบ.7/1
4935632011361นางสาวธิดามะโนชาติ72556สบบ.7/1
4945632011367สิบเอกเกษมสรรพันธนา72556สบบ.7/1
4955632011369นางสาวสุภาวดีชมชื่นชู72556สบบ.7/1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 1.1256781 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.