วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010163 นายคงศักดิ์ พรมชาติ                       
262201010164 นายคชภัทร ศรีด้วง                       
362201010166 นายธนกฤต บุญสุภา                       
462201010167 นายธีรภัทร ไชยศรีษะ                       
562201010168 นายปุริม สุดสวาท                       
662201010169 นายอนุพงษ์ พุฒิชน                       
762201010170 นายประเสริฐ บุญมั่งมี                       
862201010171 นายปุระชัย ดวนใหญ่                       
962201010172 นายนิธิกร ไชยปัญญา                       
1062201010173 นายอภิรักษ์ ทองกลม                       
1162201010174 นายชยากร สิงห์ซอม                       
1262201010180 นายนิติภูมิ เกษี                       
1362201010181 นายภูมี แซ่เอง                       
1462201010184 นายศิริวัฒน์ มะโนราช                       
1562201010185 นายศราวุฒิ จินพละ                       
1662201010186 นายวรยุทธ สิงห์พวง                       
1762201010188 นายอาทิตย์ พรชัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )