วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.11
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010035 นายณษพง ศรีชัย                       
262201010149 นายจตุรงค์ บุญมา                       
362201010151 นายชนศักดิ์ เครือบุตร                       
462201010152 นายธนพนธ์ นนท์มุลตรี                       
562201010153 นายพีรพล การะพัฒน์                       
662201010154 นายภวัติ เอี่ยมผ่อง                       
762201010155 นายวีระศักดิ์ ชื่นจันทร์                       
862201010156 นายศักดิ์ดา ชิณวงศ์                       
962201010157 นายสุริยา มิ่งขวัญ                       
1062201010158 นายอภิรักษ์ วงค์นคร                       
1162201010159 นายอภิสิทธิ์ พรมชาติ                       
1262201010160 นายอัมพร นัยนิตย์                       
1362201010161 นายเอกรัตน์ งามตรง                       
1462201010162 นายโอรส พิมโคตร                       
1562201010178 นายวรเชษฐ์ อุทา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทวิ-ชย.12
  สาขาวิชาเครื่องกล
  สาขางานยานยนต์
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162201010163 นายคงศักดิ์ พรมชาติ                       
262201010164 นายคชภัทร ศรีด้วง                       
362201010166 นายธนกฤต บุญสุภา                       
462201010167 นายธีรภัทร ไชยศรีษะ                       
562201010168 นายปุริม สุดสวาท                       
662201010169 นายอนุพงษ์ พุฒิชน                       
762201010170 นายประเสริฐ บุญมั่งมี                       
862201010171 นายปุระชัย ดวนใหญ่                       
962201010172 นายนิธิกร ไชยปัญญา                       
1062201010173 นายอภิรักษ์ ทองกลม                       
1162201010180 นายนิติภูมิ เกษี                       
1262201010181 นายภูมี แซ่เอง                       
1362201010184 นายศิริวัฒน์ มะโนราช                       
1462201010185 นายศราวุฒิ จินพละ                       
1562201010186 นายวรยุทธ สิงห์พวง                       
1662201010188 นายอาทิตย์ พรชัย                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )