วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเครื่องกล
สาขางานยานยนต์
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162201010035 นายณษพง ศรีชัย                       
262201010149 นายจตุรงค์ บุญมา                       
362201010151 นายชนศักดิ์ เครือบุตร                       
462201010152 นายธนพนธ์ นนท์มุลตรี                       
562201010153 นายพีรพล การะพัฒน์                       
662201010154 นายภวัติ เอี่ยมผ่อง                       
762201010155 นายวีระศักดิ์ ชื่นจันทร์                       
862201010156 นายศักดิ์ดา ชิณวงศ์                       
962201010157 นายสุริยา มิ่งขวัญ                       
1062201010158 นายอภิรักษ์ วงค์นคร                       
1162201010159 นายอภิสิทธิ์ พรมชาติ                       
1262201010160 นายอัมพร นัยนิตย์                       
1362201010161 นายเอกรัตน์ งามตรง                       
1462201010162 นายโอรส พิมโคตร                       
1562201010178 นายวรเชษฐ์ อุทา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )