วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16231050001 นายจักรพันธ์ วรรณทวี                       
26231050002 นางสาวจันทิมา ใยเบ้า                       
36231050003 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างแก้ว                       
46231050004 นายชัชวาล มิตะรักษ์                       
56231050005 นายชานนท์ สถานพงษ์                       
66231050006 นายฐาปกรณ์ คาวี                       
76231050007 นายณัฐพงษ์ มุขขันธ์                       
86231050008 นายถาปัตย์ ฝูงดี                       
96231050009 นายทนงศักดิ์ ทองตา                       
106231050010 นายเทพอมร วรรณทอง                       
116231050011 นายธนกฤต ชมภู่                       
126231050012 นายธนขันธ์ โสพันธ์                       
136231050013 นายธนพลชัย นามวิลัย                       
146231050014 นายธนวัฒน์ สง่าศรี                       
156231050016 นายธีรภัทร ไสว                       
166231050017 นายธีรภัทร อร่ามเรือง                       
176231050018 นายนริศ หลักเพชร                       
186231050019 นายนวมินทร์ ไชยปัญญา                       
196231050020 นายนันทวัฒน์ สำรวมใจ                       
206231050021 นายนินนาท จันทะศิลา                       
216231050022 นางสาวอนงค์นาฏ ทองด้วง                       
226231050023 นางสาวปานวาด อาษากิจ                       
236231050025 นายพิชญภูมิ กระโพธิ์                       
246231050028 นายภัทรกร กิตติภัควงษ์                       
256231050082 นายชัยรัตน์ สติภา                       
266231050083 นายธนวัฒน์ วงษ์เลิศ                       
276231050089 นายชัยไกรินทร์ สายจันทร์                       
286231050090 นายชุติเทพ เพียโคตร                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )