วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.11
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131050043 นายกันตชาติ จำเริญ                       
26131050046 นายชวลิต นามโคตร                       
36131050048 นายณัฐพงศ์ ธรรมบุตร                       
46131050050 นายดำรงศักดิ์ สหุนาลุ                       
56131050051 นายทรงพล ปรือปรัก                       
66131050053 นายธนวัฒน์ โคตรพันธ์                       
76131050054 นายธนวันต์ บัวระสอน                       
86131050055 นายธนาธิป พรตรัยมาศ                       
96131050056 นายธวัชชัย ไชยสิทธิ์                       
106131050058 นายนครินทร์ ทิพศร                       
116131050059 นายนพรัตน์ โสพันธ์                       
126131050061 นายปิยวัฒน์ บุษบงค์                       
136131050063 นายพิชพัฒน์ คำมี                       
146131050066 นายภานุวัฒน์ สืบบุตร                       
156131050068 นายรักษ์พงศ์ หรัญรัตน์                       
166131050070 นายวรภพ อ้อมชมภู                       
176131050071 นายวีรพงษ์ อนงค์ทอง                       
186131050081 นายเกียรติภูมิ ศรีพูล                       
196131050085 นายณัฐพล สารพล                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.12
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131050044 นายกิตติศักดิ์ ปัญญาคม                       
26131050045 นายคงกระพัน สังฆพรม                       
36131050052 นายทักษ์ดนัย สนทอง                       
46131050060 นายนิพนธ์ อาจวารินทร์                       
56131050064 นายพีรพัฒน์ อสิพงษ์                       
66131050065 นายพีระพัฒน์ กำทอง                       
76131050067 นายมงคล โคษาราช                       
86131050069 นายรัฐพงศ์ อัยพงษ์                       
96131050072 นายศราวุฒิ แนบเนียม                       
106131050073 นายศราวุธ ภูมี                       
116131050074 นายสิทธิพงษ์ แพ่งพนม                       
126131050075 นายสิทธิพล โพธิ์ศรี                       
136131050076 นายสุรชาติ หลงชิน                       
146131050077 นายสุริยา พิศวงษ์                       
156131050078 นายอธิพงษ์ ทองเอีย                       
166131050079 นางสาวอภิชญา มังคะการ                       
176131050080 นางสาวอัญชลี เฉลิมศิริภักดี                       
186131050082 นายเกียรติศักดิ์ ภารินทร์                       
196131050083 นายเศรษฐพงศ์ แสงอรุณ                       
206131050084 นายศุภชัย พริ้งเพราะ                       
216131050087 นางสาวผการัตน์ วิวาสุข                       
226131050088 นางสาวมุชิตา ดวงตา                       
236131050092 นายสุขกวน โซน                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )