ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สออ.11    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
33000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
43000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
53000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
63001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
73105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
83105-1003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
93105-2001พัลส์เทคนิค 1-2-23 แก้ไข   ลบ
103105-2002ดิจิตอลเทคนิค 2-3-35 แก้ไข   ลบ
113105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 1-2-23 แก้ไข   ลบ
123001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
133000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  31 หน่วย 42 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
143105-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
153000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:46:11

ปวส.1   สออ.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์  สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
163105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
173001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
183105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
193105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
203105-2009ระบบเสียงและระบบภาพ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
213105-2010การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
223105-2101ระบบโทรคมนาคม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
233105-2116ไมโครโพรเซสเซอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
243105-9001คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
253000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
263000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 แก้ไข   ลบ
273000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
283000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
293105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
303105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
313105-2008การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
323105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
333105-2106หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
343105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-2-34 แก้ไข   ลบ
353105-8501โครงการ 0-0-44 แก้ไข   ลบ
363105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
373000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  29 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:46:11
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0178490 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.