วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.11
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231050001 นายจักรพันธ์ วรรณทวี                       
26231050002 นางสาวจันทิมา ใยเบ้า                       
36231050003 นางสาวจุฑารัตน์ ช่างแก้ว                       
46231050004 นายชัชวาล มิตะรักษ์                       
56231050005 นายชานนท์ สถานพงษ์                       
66231050006 นายฐาปกรณ์ คาวี                       
76231050007 นายณัฐพงษ์ มุขขันธ์                       
86231050008 นายถาปัตย์ ฝูงดี                       
96231050009 นายทนงศักดิ์ ทองตา                       
106231050010 นายเทพอมร วรรณทอง                       
116231050011 นายธนกฤต ชมภู่                       
126231050012 นายธนขันธ์ โสพันธ์                       
136231050013 นายธนพลชัย นามวิลัย                       
146231050014 นายธนวัฒน์ สง่าศรี                       
156231050016 นายธีรภัทร ไสว                       
166231050017 นายธีรภัทร อร่ามเรือง                       
176231050018 นายนริศ หลักเพชร                       
186231050019 นายนวมินทร์ ไชยปัญญา                       
196231050020 นายนันทวัฒน์ สำรวมใจ                       
206231050021 นายนินนาท จันทะศิลา                       
216231050023 นางสาวปานวาด อาษากิจ                       
226231050025 นายพิชญภูมิ กระโพธิ์                       
236231050028 นายภัทรกร กิตติภัควงษ์                       
246231050082 นายชัยรัตน์ สติภา                       
256231050083 นายธนวัฒน์ วงษ์เลิศ                       
266231050089 นายชัยไกรินทร์ สายจันทร์                       
276231050090 นายชุติเทพ เพียโคตร                       
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สออ.12
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231050024 นายพัฒนา กาทอง                       
26231050026 นายพิษณุ รัตนะวัน                       
36231050027 นายภราดร หินเงิน                       
46231050029 นายภูริทัต ดวงบุตร                       
56231050030 นายภูรี วงศ์ดี                       
66231050032 นายวรเมธ นาบุญ                       
76231050033 นายวรวุฒิ บุตรดา                       
86231050034 นายวรศักดิ์ เกตสิทธิ์                       
96231050035 นายวัชรพล พรมมาธร                       
106231050036 นายวิญญู พิมพ์อุบล                       
116231050037 นายวิมุติ ปิชุมแสง                       
126231050039 นายศิริเฉลิม สุทารส                       
136231050040 นายศิริมงคล เกิดติ๋ง                       
146231050041 นายศิริศักดิ์ ชำนาญ                       
156231050042 นายสิทธิพล โยธี                       
166231050043 นายสิทธิรักษ์ พูนภิญโญ                       
176231050044 นายสุรกานต์ กันหะบุตร                       
186231050045 นายเสริมรัตน์ นรินทร์                       
196231050046 นางสาวหนึ่งฤทัย เกษมณี                       
206231050048 นายอรรนพ ประจง                       
216231050049 นายอันรินทร์ อินทร์เจริญ                       
226231050050 นายเอกราช ลู่โยธา                       
236231050091 นายสกายเพชร มณีฉาย                       
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )