วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม มอค.11     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16231040051 นายสุขุม ไชยทิพย์                       
26231040088 นายเกียรติศักดิ์ บุญหวาน                       
36231040090 นายชาญชัย สายเงิน                       
46231040091 นายชิษณุพงศ์ ศรีลำดวน                       
56231040094 นายเทวา สิมแสน                       
66231040095 นายธีรพงศ์ ญาติทอง                       
76231040096 นายธีรวัฒน์ มีสมบัติ                       
86231040102 นายภูมินฤทธิ์ โสพันธ์                       
96231040104 นายเริงชัย ค้องอ้อย                       
106231040105 นายวรายุทธ เดชสุวรรณ                       
116231040107 นายวิวัฒน์ สิทธิโท                       
126231040108 นายไวยากรณ์ ดอนเหลือม                       
136231040109 นายศุภโชค เสน่หา                       
146231040110 นายสุรศักดิ์ เกษวงค์                       
156231040111 นายอภิวัฒน์ จิตรักษ์                       
166231040157 นายพีรณัฐ ทองมนต์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )