วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอต.11
  สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131040113 นายกันต์กฤต สังฆพรม                       
26131040115 นายจิรัฐธกรณ์ สมใจ                       
36131040119 นายธนกิจ คงพล                       
46131040122 นายนนทวัฒน์ บุญเภา                       
56131040123 นายนิธิกร ปราบเสียง                       
66131040124 นายบัณฑิต จันเทวา                       
76131040125 นายประชา ศรีสอน                       
86131040127 นายพลวัฒน์ กาพย์พิกุล                       
96131040128 นายวรวัช บุญศรัทธา                       
106131040129 นายวรัญญู โสระมัด                       
116131040130 นายวัฒนสินธ์ กลิ่นหนู                       
126131040132 นายวัลลภ ดอกดวน                       
136131040133 นายวีรภัทร โสดามุข                       
146131040135 นายศิวพงษ์ นาคญวน                       
156131040136 นายศุภกรณ์ มนสิมา                       
166131040140 นายสุทธิรักษ์ บังเอิญ                       
176131040141 นายสุรชัย นันทะสาร                       
186131040142 นายอติเทพ มากวิลัย                       
196131040143 นายอนุกูล ซุยรัมย์                       
206131040147 นายอมรฤทธิ์ สีสอด                       
216131040163 นายปวรรุจ เสนา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )