ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สอต.11    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้า  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
33000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
43000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
53104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
63104-1001วงจรไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
73104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
83104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
93104-2002การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35 แก้ไข   ลบ
103104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35 แก้ไข   ลบ
113000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  29 หน่วย 43 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
123104-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
133000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 20:54:24

ปวส.1   สอต.   ห้อง  1    คณะวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   สาขาวิชา ไฟฟ้า  สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
143000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
153000-1301วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร 2-2-34 แก้ไข   ลบ
163000-1609ลีลาศเพื่อการสมาคม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
173001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
183104-1003ดิจิตอลประยุกต์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
193104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
203104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
213104-2104วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
223100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
233104-9009โรงต้นกำลังไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
243000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 41 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
253000-1102การเขียนเชิงวิชาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
263001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
273104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
283104-2007เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
293104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35 แก้ไข   ลบ
303104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33 แก้ไข   ลบ
313104-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
323001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
333104-9003เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
343000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  26 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 20:54:24
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0177009 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.