วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม มอค.11     ชื่อกลุ่ม ไฟฟ้าควบคุม
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขางานไฟฟ้าควบคุม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16231040089 นางสาวชฎาพร โสดามุข                       
26231040112 นายอรรถพันธ์ จำปาขีด                       
36231040128 นางสาวกานต์ธิดา แสงนวล                       
46231040135 นางสาวนิราภร ไชยวรรณ                       
56231040143 นายดนัย ษรจันทร์ศรี                       
66231040145 นายพันกร ใจโชติ                       
76231040146 นายภานุพงศ์ ธรรมวัตร                       
86231040147 นายมงคล พุทธรักษ์                       
96231040148 นายวรเชษฐ์ ถนอมทรัพย์                       
106231040149 นายวายุกร วรรณทวี                       
116231040151 นายศุภกฤต สาสังข์                       
126231040156 นางสาวรัชนี รัตนะวัน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )