วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอค.11
  สาขาวิชาไฟฟ้า
  สาขางานไฟฟ้าควบคุม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16131040047 นายจิตติวัฒน์ ศิลาโชติ                       
26131040051 นายธัญญาวุฒิ ทองฮีง                       
36131040052 นายอรรถสิทธิ์ ศาสตร์ประเสริฐ                       
46131040053 นายเกริกชัย นาคนวน                       
56131040054 นายไตรราช แขกศิริ                       
66131040154 นายจักรกฤษณ์ ชัชวรัตน์                       
76131040155 นายธีรพันธ์ น้อยมิ่ง                       
86131040156 นายศุภวัฒน์ แก้วเหลา                       
96131040157 นายสิทธิพงษ์ สามสี                       
106131040162 นายอภิสิทธิ์ กันหารินทร์                       
116131040167 นายพายุทธิ์ เยือน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )