วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16231030001 นายกิตติ สุทธิพันธ์                       
26231030003 นายไตรภพ จันทะศรี                       
36231030004 นายปริญญา พิมพ์เพชร                       
46231030005 นายภาคภูมิ อิ่มเต็ม                       
56231030006 นายศตวรรษ นามพธาย                       
66231030016 นายอรรถกร สรสิทธิ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )