วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สอห.11
  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
16131030011 นายชนายุท สุปัตติ                       
26131030012 นายธนกร กิ่งคำ                       
36131030013 นายปิยวัฒน์ อินธิเดช                       
46131030014 นายภูมิ คัมภีรพงษ์                       
56131030016 นายวัฒนาวุฒิ หมุดใจ                       
66131030017 นายวิรุฬห์ นาโนน                       
76131030018 นายสัตตยา เกษธานี                       
86131030019 นายสาธร ทองพูน                       
96131030020 นายสิทธิพร สิริโภชย์ทวีชัย                       
106131030021 นายอนุชิต ยอดจงรัมย์                       
116131030022 นายอภิวัฒน์ คำศรี                       
126131030023 นายอานนท์ ทองดี                       
136131030024 นายเกริกพล โกกะพันธ์                       
146131030025 นายเกียรติศักดิ์ แจ้งสว่าง                       
156131030026 นายเจษฎา คะเรียงรัมย์                       
166131030029 นายนัสถพร พรมจันทร์                       
176131030030 นายปัญญากร มั่นยืน                       
186131030031 นายสุริยันต์ วงศ์คำจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )