ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สอห.11    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
33001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
43100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
53100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
63103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
73001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
83103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
93103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
103103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 0-6-36 แก้ไข   ลบ
113000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
123103-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
133000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 20:56:48

ปวส.1   สอห.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
143000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
153000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
163001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
173103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 2-3-35 แก้ไข   ลบ
183103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
193103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 2-3-35 แก้ไข   ลบ
203103-2301การออกแบบรอยต่องานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
213103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
223000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
233000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
243000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
253000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
263000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
273100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
283103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
293103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
303103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
313103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
323103-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
333000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 20:56:48
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0178189 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.