ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สอห.11    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
33001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
43100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
53100-0117การควบคุมคุณภาพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
63103-2001วัสดุในการเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
73103-2002การออกแบบรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชื่อม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
83103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
93103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
103001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
113000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  28 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
123103-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
133000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 27/05/2020 02:37:04

ปวส.1   สอห.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างกลโลหะ   สาขาวิชา เทคนิคโลหะ  สาขางาน เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
143000-1209ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
153000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
163001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
173103-2005วัสดุและโลหะวิทยา 3-0-33 แก้ไข   ลบ
183103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
193103-2301การออกแบบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
203103-2302งานประกอบโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
213000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
223103-2105การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย 2-3-35 แก้ไข   ลบ
233000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
243000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
253000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
263100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
273103-2007ทดสอบวัสดุ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
283103-2303งานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
293103-2304งานตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
303103-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
313103-2102โลหะวิทยางานเชื่อม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
323000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
333000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 36 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 27/05/2020 02:37:04
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0165269 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.