ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวส.1   สพพ.11    คณะวิชา เทคนิคการผลิต   สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
33001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
43100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
53102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37 แก้ไข   ลบ
63102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
73102-2006มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
83102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
93102-2201เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
103102-2203เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ตัดและเจาะโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
113000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  30 หน่วย 47 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
123102-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
133000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 18:59:17

ปวส.1   สพพ.   ห้อง  1    คณะวิชา เทคนิคการผลิต   สาขาวิชา เทคนิคการผลิต  สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
143000-1206การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-33 แก้ไข   ลบ
153000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
163000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
173000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
183100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
193001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
203102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
213102-2205เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง 1-6-37 แก้ไข   ลบ
223001-1002กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
233102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-6-37 แก้ไข   ลบ
243000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  27 หน่วย 39 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
253000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 แก้ไข   ลบ
263000-1608พลศึกษาเพื่องานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
273100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
283102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37 แก้ไข   ลบ
293102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 1-4-35 แก้ไข   ลบ
303102-2206เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์ผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
313102-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
323102-9001เทคนิคการประมาณราคา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
333000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 35 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 18:59:17
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0176120 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.