วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวส.1 ห้อง 1      กลุ่ม  สพพ.11
  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16231020128 นายกันต์ เทพนาง                       
26231020129 นายจักรินทร์ วิเศษสังข์                       
36231020130 นายณุกูล ทาจันทร์                       
46231020131 นายดนุชา บุตรเสมียน                       
56231020132 นายธวัชชัย จิรังดา                       
66231020133 นายธวัชชัย รักโสภา                       
76231020134 นายบุญญฤทธิ์ สมิงทอง                       
86231020135 นายประพจน์ ติงสะ                       
96231020136 นายพงศภัค จิตมั่น                       
106231020137 นายรัฐชัย แก้วโดด                       
116231020138 นายวุฒิชัย แก้วใส                       
126231020139 นายสุทธิพงศ์ เคนสุโพธิ์                       
136231020140 นายสุพจน์ ศรีจันทร์                       
146231020141 นายสุรนาท ใสกระจ่าง                       
156231020142 นายอภิสิทธิ์ พรมดี                       
166231020143 นายอัฐพล เถระพันธ์                       
176231020144 นายอัษฎายุทธ อินพานิช                       
186231020145 นายอัษฎาวุฒิ อินพานิช                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )