วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม ทส.12     ชื่อกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162209010021 นางสาวพรพิพัฒน์ ถิ่นพิพัฒน์                       
262209010022 นางสาวเยาวภา ยั่งยืน                       
362209010023 นายปริวัฒน์ แขมคำ                       
462209010024 นางสาวปูริดา สืบวงศ์นพคุณ                       
562209010025 นางสาวพศิกา เมืองพรม                       
662209010026 นางสาวภรณ์วิมล กิจสะกะ                       
762209010027 นางสาวรุ่งนภา สะอาด                       
862209010028 นางสาววิภาวดี ภูสำราญ                       
962209010029 นางสาวศรินนา จุนเจีย                       
1062209010031 นางสาวศิริวรรณ สมนึก                       
1162209010032 นายศิริศักดิ์ โสภาพันธ์                       
1262209010033 นายสมบัติ แสนวิลัย                       
1362209010034 นางสาวสุภาพร วิจิตร                       
1462209010037 นางสาวอทิยา ไวว่อง                       
1562209010038 นางสาวอนันตญา มาฟู                       
1662209010039 นางสาวอพิยดา ธรรมบุตร                       
1762209010040 นางสาวอรอนงค์ จันเทพ                       
1862209010041 นางสาวอรอุมา รุ้งนิยม                       
1962209010042 นางสาวอริสา นาคสิงห์ทอง                       
2062209010043 นางสาวกัณฐิกา พลีใส                       
2162209010044 นายสุรพงษ์ คำจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )