วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม ทส.12     ชื่อกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16129010022 นายปิยะวัฒน์ รอบประดิษฐ์                       
26129010023 นางสาวพรรณิภา ศรีสำอางค์                       
36129010024 นายพิสุทธิ์ เกษาชาติ                       
46129010025 นางสาวภัทรภรณ์ กาละพัฒน์                       
56129010026 นางสาวมัณฑนา นิลวรรณ                       
66129010027 นางสาวมาลินี พรพรหม                       
76129010028 นางสาวรุ่งนภา เนื้อทอง                       
86129010029 นายวรพล พรหมทอง                       
96129010030 นางสาววรภา แดงสุวรรณ                       
106129010031 นางสาวศุภนิดา ทองแย้ม                       
116129010032 นางสาวศุภิสรา งามแสง                       
126129010033 นางสาวสริดา สังฆคุณ                       
136129010034 นางสาวสุภาพร ยมมา                       
146129010035 นางสาวสุมณฑา พิมพ์เพชร                       
156129010036 นางสาวสุวภรณ์ มนตรี                       
166129010038 นางสาวออมสิน คำพงค์                       
176129010039 นายอัครเดช สมเพชร                       
186129010040 นายอิศรา ศรีสุวรรณ์                       
196129010041 นางสาวเนตรนภา สุระเกษ                       
206129010042 นายเอกรินทร์ สุภาพ                       
216129010043 นางสาวดวงพร ดีเลิศ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )