วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162209010001 นายกิตติภณ คำแพงจีน                       
262209010002 นายกิตติภณ พุฒพันธ์                       
362209010003 นายไกรลาศ สมานมิตร                       
462209010004 นายคมสันต์ สุวรรณคำ                       
562209010005 นางสาวจินตหรา แสงสกุล                       
662209010006 นางสาวจิระนันท์ สุระสิงห์                       
762209010008 นางสาวจีรนันท์ ถาวรพัฒน์                       
862209010009 นางสาวชนิดา จงลา                       
962209010010 นายชุณหา เขมกุลโรจน์                       
1062209010011 นายโชคชัย เทพทัศน์                       
1162209010012 นางสาวณัฐพัชร ปีมา                       
1262209010013 นางสาวณิภาพร สิทธิกุมาร                       
1362209010014 นางสาวธิดารักษ์ จำปาเทศ                       
1462209010015 นายธีระวัฌน์ ศรีมะณี                       
1562209010016 นางสาวนฤมล วงศ์เอี่ยม                       
1662209010017 นางสาวนลพรรณ มีไม้ดี                       
1762209010018 นางสาวเบญจพร หงษาล้วน                       
1862209010019 นายปฎิภาณ ชอบทำทาน                       
1962209010020 นางสาวประไพรจิต สิทธิเสนา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )