วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.11
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162209010001 นายกิตติภณ คำแพงจีน                       
262209010003 นายไกรลาศ สมานมิตร                       
362209010004 นายคมสันต์ สุวรรณคำ                       
462209010005 นางสาวจินตหรา แสงสกุล                       
562209010006 นางสาวจิระนันท์ สุระสิงห์                       
662209010008 นางสาวจีรนันท์ ถาวรพัฒน์                       
762209010009 นางสาวชนิดา จงลา                       
862209010010 นายชุณหา เขมกุลโรจน์                       
962209010011 นายโชคชัย เทพทัศน์                       
1062209010012 นางสาวณัฐพัชร ปีมา                       
1162209010013 นางสาวณิภาพร สิทธิกุมาร                       
1262209010014 นางสาวธิดารักษ์ จำปาเทศ                       
1362209010015 นายธีระวัฌน์ ศรีมะณี                       
1462209010016 นางสาวนฤมล วงศ์เอี่ยม                       
1562209010017 นางสาวนลพรรณ มีไม้ดี                       
1662209010018 นางสาวเบญจพร หงษาล้วน                       
1762209010019 นายปฎิภาณ ชอบทำทาน                       
1862209010020 นางสาวประไพรจิต สิทธิเสนา                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  ทส.12
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162209010021 นางสาวพรพิพัฒน์ ถิ่นพิพัฒน์                       
262209010023 นายปริวัฒน์ แขมคำ                       
362209010024 นางสาวปูริดา สืบวงศ์นพคุณ                       
462209010025 นางสาวพศิกา เมืองพรม                       
562209010026 นางสาวภรณ์วิมล กิจสะกะ                       
662209010027 นางสาวรุ่งนภา สะอาด                       
762209010028 นางสาววิภาวดี ภูสำราญ                       
862209010029 นางสาวศรินนา จุนเจีย                       
962209010031 นางสาวศิริวรรณ สมนึก                       
1062209010032 นายศิริศักดิ์ โสภาพันธ์                       
1162209010033 นายสมบัติ แสนวิลัย                       
1262209010034 นางสาวสุภาพร วิจิตร                       
1362209010037 นางสาวอทิยา ไวว่อง                       
1462209010038 นางสาวอนันตญา มาฟู                       
1562209010039 นางสาวอพิยดา ธรรมบุตร                       
1662209010040 นางสาวอรอนงค์ จันเทพ                       
1762209010041 นางสาวอรอุมา รุ้งนิยม                       
1862209010042 นางสาวอริสา นาคสิงห์ทอง                       
1962209010043 นางสาวกัณฐิกา พลีใส                       
2062209010044 นายสุรพงษ์ คำจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )