วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  กทท.12
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
ครั้งที่ 
รายการ                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลคะแนนเต็ม                       
162207010041 นางสาวศิริพร ศัตรูพ่าย                       
262207010042 นางสาวศุภิสรา พจนิตย์                       
362207010043 นายสงกรานต์ แสงทอง                       
462207010044 นางสาวสะสิกา ทลัน                       
562207010045 นางสาวสาธินี เพชรสมัย                       
662207010046 นางสาวสิริญากร จิรังดา                       
762207010047 นางสาวสุดาพร พิมพ์ทอง                       
862207010048 นางสาวสุพรรษา พลโยธา                       
962207010049 นางสาวสุภัทรา มีศรี                       
1062207010050 นางสาวสุภาวดี จิตรนอบ                       
1162207010051 นางสาวสุภาวิลัย โพธิ์ขาว                       
1262207010052 นางสาวสุมินตรา พวงจำปา                       
1362207010053 นางสาวหทัยทิพย์ อ่อนน้อม                       
1462207010054 นางสาวอทิตยา ทองเปลว                       
1562207010055 นางสาวอภิญญารัตน์ หอมจันทร์                       
1662207010056 นางสาวอภิรดี แสงมณี                       
1762207010057 นางสาวอภิสรา อุบลเลิศ                       
1862207010058 นายอมรเทพ คำขาว                       
1962207010059 นางสาวอัจฉรา ยาศรี                       
2062207010060 นางสาวอัจฉราพร แช่มชื่น                       
2162207010061 นางสาวอัจฉราภรณ์ แดงสุวรรณ                       
2262207010062 นางสาวธัญสรณ์ กกเปือย                       
2362207010063 นางสาวนิศารัตน์ ศรีชัย                       
2462207010064 นางสาวสุดารัตน์ จันทะศิลา                       
2562207010065 นางสาวสุพรรษา สายสุข                       
2662207010066 นายสุรกร โกราศรี                       
2762207010067 นายสุรเกียรติ แซ่ตั้ง                       
2862207010068 นางสาวสาวิณี พิมพ์ทอง                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )