วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  กทท.12
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16127010003 นางสาวกัลยกร มีกัลยา                       
26127010041 นางสาววชิราภรณ์ จันดี                       
36127010042 นางสาววิณารัตน์ ทองปัญญา                       
46127010043 นางสาวศรุสตา วงกฏ                       
56127010044 นางสาวศศิวิมล กิ่งเดช                       
66127010046 นายศุภชัย เรไร                       
76127010047 นางสาวสุกัญญา สุธารส                       
86127010048 นางสาวสุทธิดา สันโสภา                       
96127010049 นางสาวสุพรรษา กะนะฮาด                       
106127010050 นางสาวสุมิตรา ทองบุญ                       
116127010054 นายอัครวินท์ ทิพย์บุญผล                       
126127010057 นางสาวเจนจิรา ไชยปัญญา                       
136127010058 นางสาวเบญจพร สินธิบุญ                       
146127010059 นางสาวเพ็ญนภา ศรีกระหวัน                       
156127010060 นางสาวอาทิตยา ดนุสนาม                       
166127010063 นางสาวคดิพร สินธิบุญ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )