วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขางานการโรงแรม
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162207010001 นางสาวกันยารัตน์ หล้าสงค์                       
262207010002 นางสาวขนิษฐา วงศ์ไว                       
362207010003 นางสาวจันจิรา จันทร์พรม                       
462207010004 นางสาวจันทิมา มะโนรส                       
562207010005 นางสาวจุฑาทิพย์ นาโนน                       
662207010006 นางสาวฐิติมา มาศจร                       
762207010007 นายณรงศักดิ์ ผุยอุทา                       
862207010008 นางสาวณัฐริกา บัญญัติ                       
962207010009 นางสาวตรีชฎา กองเกิด                       
1062207010010 นายธนทัต พรหมคุณ                       
1162207010011 นางสาวธนาพร สุพิมพ์                       
1262207010012 นางสาวนลินี ทองปัญญา                       
1362207010013 นางสาวนิชานันทร์ ปิกะตัง                       
1462207010014 นางสาวบุชบา บุญหนัก                       
1562207010015 นางสาวเบญจรัตน์ คำเผือ                       
1662207010016 นางสาวปภาวรินท์ ศรีภา                       
1762207010017 นางสาวประภาพร ทองทา                       
1862207010018 นายปิยวัฒน์ สร้อยแก้ว                       
1962207010019 นางสาวพรปวีณ์ โสดามุข                       
2062207010020 นางสาวพรมณี ทันสมัย                       
2162207010021 นางสาวพัณณิตา นวลศรีทอง                       
2262207010022 นางสาวพิชญาพร อักษร                       
2362207010023 นางสาวพิมญาดา เทศวงษ์                       
2462207010024 นายพีรเดช ธัญญาหาร                       
2562207010025 นางสาวพีรนุช ศรีวัง                       
2662207010026 นางสาวแพรวา โพธิ์สาชัย                       
2762207010027 นางสาวภัทราภา หนูหล้า                       
2862207010028 นายภูริพัฒน์ เลาเลิศ                       
2962207010029 นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีธรรม                       
3062207010030 นางสาวมยุรา แก้วคำ                       
3162207010031 นางสาวมลฐกานต์ นิยม                       
3262207010032 นางสาวมุตา จันทะสาร                       
3362207010033 นางสาวเย็นฤดี โตมร                       
3462207010034 นางสาวรัญตรี สาริกาพันดุง                       
3562207010035 นางสาวรุ่งทิวาทิพย์ โยธา                       
3662207010036 นางสาวรุจิรางค์ วงค์ภักดี                       
3762207010037 นางสาววรนุช จารุนัย                       
3862207010038 นางสาววัฒนากรณ์ วงค์ละคร                       
3962207010039 นายศักดิ์พิเชษฐ์ ศรีโพนดวน                       
4062207010040 นางสาวศันสนีย์ แซ่ผ่าน                       
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )