ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   กทท.11    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
720000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
820001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
920001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1020700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120701-1010ธุรกิจโรงเเรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220701-2107เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1320000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24 แก้ไข   ลบ
1520000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1620000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1720000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1820000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1920000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2120001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2220700-1003ศิลปะการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2320700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2420701-2002การอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมในธุรกิจโรงเเรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2520701-2102ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพโรงเเรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2620000-1221ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24 แก้ไข   ลบ
2820000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:33:38

ปวช.1   กทท.   ห้อง  1    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2920000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3020700-1006ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงเเรมเเละการท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3120701-2001ความปลอดภัยในโรงเเรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3220701-2003การประกอบอาหารโรงเเรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3320701-2004งานเเม่บ้านโรงเเรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
3420701-2008งานส่วนหน้าโรงเเรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3520701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงเเรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3620701-2105ศิลปะการจัดตกเเต่งอาหาร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3720701-2109งานซักรีด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3820000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3920000-1216ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงเเรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4020000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4120700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4220700-1005การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4320701-2005การบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4420701-2006ภัตตาคารเเละการจัดเลี้ยง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4520701-2007เครื่องดื่มเเละการผสมเครื่องดื่ม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4620701-2104เเกะสลักผักเเละผลไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4720000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 26 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:33:38

ปวช.1   กทท.   ห้อง  1    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4820701-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4920000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
5020000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
5120001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5220001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
5320701-2103เบเกอรี่ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
5420701-2108อาหารเพื่อสุขภาพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
5520701-2112การจัดดอกไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
5620701-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5720702-2001ธุรกิจท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5820000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 27 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 00:33:38
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0159521 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.