ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: regis2563
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2561
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   กทท.11    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
72001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82700-1001อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
92700-1007ธุรกิจโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
102701-2001ความปลอดภัยในโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
112701-2010ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
122000-9206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
132702-2001ธุรกิจท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  24 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
152000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
172000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
182000-1406คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
202000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
212700-1004พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222701-2002การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
232701-2101สนทนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
242700-1003ศิลปะการให้บริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
252000-9207ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
262702-2006มัคคุเทศก์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
272001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
282000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 02/07/2020 16:29:49

ปวช.1   กทท.   ห้อง  1    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
292000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
302700-1005เครื่องใช้สำนักงานในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312701-2003งานครัวโรงแรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
322701-2004งานแม่บ้านโรงแรม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
332701-2008งานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
342701-2009คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
352701-2102ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362701-2103ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
372701-2104ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวโรงแรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
382001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
392000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 31 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
402000-1204ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 2 0-2-12 แก้ไข   ลบ
412701-2005งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
422701-2006ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
432701-2007เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
442701-2105ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
452701-2109แกะสลักผักและผลไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
462701-2120การจัดดอกไม้ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
472701-2122การจัดตกแต่งสถานที่ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
482000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 30 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 02/07/2020 16:29:49

ปวช.1   กทท.   ห้อง  1    คณะวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว  สาขางาน การโรงแรม
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
492701-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
502000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
512700-1002ศิลปวัฒนธรรมไทย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
522700-1006การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2-0-22 แก้ไข   ลบ
532701-2106การพัสดุโรงแรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
542701-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
552001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
562000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  12 15 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2020  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 02/07/2020 16:29:49
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0221510 วินาที
Databases : regis2563
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.