วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  กทท.11
  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สาขางานการโรงแรม
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16127010001 นายกฤษตยชญ์ คำแสน                       
26127010002 นางสาวกัญญารัตน์ มณีบุญ                       
36127010005 นายกานต์ธิดา วรรณมล                       
46127010006 นางสาวกุลจิรา จูฑะศร                       
56127010007 นายขวัญระชา นกโพธิ์                       
66127010008 นายคำภีร์ จงสำราญ                       
76127010009 นางสาวจารุวรรณ ฤทธิ์เต็ม                       
86127010010 นางสาวชรินรัตน์ ศรีมณี                       
96127010011 นางสาวชลธิชา สุตะคาน                       
106127010012 นายชัยชนะ พวงประยงค์                       
116127010013 นางสาวญาณิศา สีมา                       
126127010014 นางสาวญาธิณี จันทร์พินิช                       
136127010015 นางสาวฐิติมา วระวงษ์                       
146127010016 นายณัฐฐินันท์ มนสิมา                       
156127010017 นางสาวณัฐธิดา ชัยมาตย์                       
166127010018 นางสาวดลฤทัย ดวงอาทิตย์                       
176127010019 นางสาวดารากร สุภาพ                       
186127010021 นายธีรเดช ยะภา                       
196127010023 นางสาวนริศรา เหลาดวงดี                       
206127010024 นางสาวนฤมล สุขจันทร์                       
216127010025 นางสาวนารีรัตน์ ภูแม้นวาส                       
226127010026 นายน้ำฝน วรรณทวี                       
236127010027 นางสาวปนัดดา เพี่ยพรมมา                       
246127010028 นางสาวปวีณ์ธิดา เอ็นมาก                       
256127010029 นางสาวปานิดา หนุนวงศ์                       
266127010030 นางสาวพรวิไล พะพร                       
276127010032 นางสาวพิชยา หีตช่วย                       
286127010033 นางสาวพิมประไพ ทองละมุล                       
296127010034 นายภานุวัฒน์ เผดิม                       
306127010035 นางสาวมุขธิดา น้อยมะลิวัลย์                       
316127010036 นางสาวยุภาพร พันธ์ขาว                       
326127010037 นายรัชนีกร พระศรี                       
336127010038 นางสาวลฎาภา จังทุวานนท์                       
346127010039 นางสาวลลิตา โพนปลัด                       
356127010040 นางสาวลินดา พันธ์ศรี                       
366127010045 นายศิริขวัญ เวียงคำ                       
376127010061 นางสาวธาราทิพย์ เพ็ญศรี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )