วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2562
กลุ่ม คธอ.11     ชื่อกลุ่ม อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162204040001 นางสาวจิรัชญา พงศ์ประเสริฐ                       
262204040002 นางสาวจิราพร สมนึก                       
362204040003 นางสาวฐิติมา จำปาต้น                       
462204040004 นางสาวดวงแก้ว บุญเลี้ยง                       
562204040005 นางสาวทักษวดี วีสมหมาย                       
662204040006 นายธนโชติ พิมูลชาติ                       
762204040007 นางสาวพรรณนิภา แก้วมหาวงษ์                       
862204040008 นางสาวมยุรี รัตนวัน                       
962204040009 นางสาวสมสุดา อาบทอง                       
1062204040010 นางสาวสุกัญญา วงค์ภักดี                       
1162204040011 นางสาวสุจิตรา ไกรษี                       
1262204040012 นางสาวสุดาทิพย์ แสงงาม                       
1362204040013 นายอภิรักษ์ รักษาพันธุ์                       
1462204040014 นายฮนวัต จิ้นสุริวงค์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )