ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   คธอ.11    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
620000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
720001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
820400-1001การตัดเย็บเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
920404-2001การประกอบอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1020404-2002อาหารไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1120404-2101โภชนาการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1220000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  22 หน่วย 33 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1320000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1620000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1820000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1920001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2120404-2003ขนมไทยเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2220404-2004การถนอมอาหารเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2320404-2104อาหารท้องถิ่น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2420000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 31 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:55:33

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2520000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2620001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2720400-1003พื้นฐานงานประดิษฐ์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
2820404-2005การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2920404-2006ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3020404-2111อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3120404-2112อาหารบำบัดโรค 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220404-2107ขนมไทยเพื่อการค้า 0-6-26 แก้ไข   ลบ
3320000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3420000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3520400-1002หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3620404-2007เบเกอรี่เบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3720404-2008อาหารนานาชาติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3820404-2117ศิลปะและการออกแบบ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920404-2103อาหารว่าง 0-4-24 แก้ไข   ลบ
4020404-2105อาหารเพื่อการจัดเลี้ยง 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4120404-2109เค้กและการแต่งหน้าเค้ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
4220000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 38 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:55:33

ปวช.1   คธอ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ  สาขางาน อาหารและโภชนาการ
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4320404-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4420000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4520000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4620000-1212ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4720001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4820400-1004การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
4920404-2009การสุขาภิบาลอาหาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
5020404-2113อาหารมังสวิรัติ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5120404-2102การจัดการงานครัวและอุปกรณ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5220404-2108เบเกอรี่เพื่อการค้า 0-6-26 แก้ไข   ลบ
5320404-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5420404-2114การบรรจุภัณฑ์อาหาร 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5520404-2115ใบตองและการแกะสลักเพื่องานอาหาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
5620000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 41 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 22/01/2021 01:55:33
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0210290 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.