วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม คธอ.11     ชื่อกลุ่ม อาหารและโภชนาการ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขางานอาหารและโภชนาการ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16124040001 นายกฤษดา บุติพันธ์คา                       
26124040002 นางสาวกัญญานัฐ ไชยปัญญา                       
36124040003 นายจักรชัย สมสุวรรณ์                       
46124040004 นางสาวจิราภรณ์ แถวทัศน์                       
56124040005 นางสาวฐิติวรรณ พิศงาม                       
66124040006 นางสาวณัฐกาญร์ ช่างดี                       
76124040007 นางสาวธณัฐชา ศิรินัย                       
86124040008 นายธิเบศ แพงแสน                       
96124040009 นางสาวปณิตา เจ็ดขัน                       
106124040010 นางสาวพรพิมล แน่นอุดร                       
116124040011 นางสาววรรณลิสา มนัยนิล                       
126124040012 นายวรากร มะลิปิไข                       
136124040013 นางสาววาริตา วรรณา                       
146124040014 นางสาวศกุนิชญ์ กาลิม                       
156124040015 นางสาวศิริพร ศรโสภา                       
166124040016 นางสาวสุดารัตน์ บุญโต                       
176124040017 นางสาวสุพัตรา อารีย์                       
186124040018 นางสาวสุภาพร นิ่มนึก                       
196124040019 นางสาวสุภารัตน์ ทิพย์สมบัติ                       
206124040020 นางสาวอริญา โพธิ์มี                       
216124040021 นางสาวอริสรา แสงแก้ว                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )