ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   คธผ.11    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
420000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
520400-1003พื้นฐานงานประดิษฐ์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
620400-1002หลักการประกอบอาหารครอบครัว 1-4-35 แก้ไข   ลบ
720401-2001ความรู้เรื่องสิ่งทอ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
820401-2009การใช้และบำรุงรักษาจักร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920401-2101การวาดภาพแฟชั่น 1 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1020401-2112ศิลปเพื่อการออกแบบ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 34 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1320000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1420000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1620400-1001การตัดเย็บเบื้องต้น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
1720401-2003พื้นฐานการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1820401-2002พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1920401-2102การวาดภาพแฟชั่น 2 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2020401-2106การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2120000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 34 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:21:56

ปวช.1   คธผ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2220000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2320000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2420000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2620001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2720001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2820401-2005เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2920401-2006เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3020401-2105การออกแบบเสื้อผ้าเด็ก 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3120401-2104การออกแบบเสื้อผ้าเพื่อการค้า 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3220000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 36 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3320000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3420000-1212ภาษาอังกฤษสำหรับงานคหกรรม 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3520400-1004การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3620401-2007เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3720401-2004การออกแบบเสื้อเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3820401-2008การตกแต่งเสื้อผ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3920401-2206เสื้อซาฟารี 1-6-37 แก้ไข   ลบ
4020401-2408ธุรกิจบริการดัดแปลงซ่อมแซมเสื้อผ้า 1-3-24 แก้ไข   ลบ
4120000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  17 หน่วย 36 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:21:56

ปวช.1   คธผ.   ห้อง  1    คณะวิชา คหกรรม   สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย  สาขางาน ธุรกิจเสื้อผ้า
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4220401-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4320000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4420000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4520000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
4620001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4720001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4820001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
4920401-2010ผลิตภัณฑ์งานผ้า 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5020401-2107การนำเสนอผลงานแฟชั่น 1-4-35 แก้ไข   ลบ
5120401-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5220401-2202ชุดทำงานสตรี 1-6-37 แก้ไข   ลบ
5320401-2111ศิลปการแต่งกาย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5420000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 39 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 21/01/2021 21:21:56
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0203960 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.