วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 1      กลุ่ม  คธผ.11
  สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
  สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16124010001 นายจิรเดช จันทร์ถา                       
26124010003 นางสาวพฤกษา สีสมสัน                       
36124010004 นางสาวพิมพ์ชนก มัคนา                       
46124010005 นางสาวพิมลพา คำพินิจ                       
56124010006 นางสาวรุ่งกานดา นามวงค์                       
66124010007 นายเกียรติศักดิ์ มะลิพันธ์                       
76124010008 นางสาวชลธิชา แพงศรี                       
86124010009 นางสาวรุ่งนภา พรมสอน                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )