วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พค.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
162202040002 นายกฤษดา นามธรรม                       
262202040014 นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ตั้ง                       
362202040016 นางสาวชรินรัตน์ เอี่ยมสะอาด                       
462202040025 นางสาวณิชา ทองศักดิ์                       
562202040045 นางสาวปวีณา สิงลี                       
662202040048 นางสาวปิยธิดา ปิ่นหอม                       
762202040053 นางสาวพรสุดา อ้อมชมภู                       
862202040059 นางสาวพิไรภรณ์ ศิลาวงศ์                       
962202040066 นางสาวมาลิณี ศรีผุย                       
1062202040068 นางสาววิจิตรา นามบุตร                       
1162202040069 นางสาววิจิตรา ภาวัน                       
1262202040070 นางสาวศลิศา สิมศิลา                       
1362202040071 นางสาวศศินา วิษาเกษ                       
1462202040081 นางสาวสุภัคชิน มณฑาทิพย์                       
1562202040082 นางสาวสุภัสสร ศิลาโชติ                       
1662202040083 นางสาวสุภารักษ์ ใยสอน                       
1762202040084 นางสาวโสรยา สายปวน                       
1862202040086 นางสาวอรปรียา พรรณา                       
1962202040087 นางสาวอริสรา ศรีอำคา                       
2062202040088 นางสาวอาทิตยา มูลเหล็ก                       
2162202040089 นางสาวอินธิรา การะเมฆ                       
2262202040090 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทุมทัน                       
2362202040091 นายสุรสิทธิ์ สามพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )