วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 3      กลุ่ม  พค.13
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16222040081 นางสาวสุภัคชิน มณฑาทิพย์                       
26222040082 นางสาวสุภัสสร ศิลาโชติ                       
36222040083 นางสาวสุภารักษ์ ใยสอน                       
46222040084 นางสาวโสรยา สายปวน                       
56222040085 นางสาวอรปรียา จันทร์เทศ                       
66222040086 นางสาวอรปรียา พรรณา                       
76222040087 นางสาวอริสรา ศรีอำคา                       
86222040088 นางสาวอาทิตยา มูลเหล็ก                       
96222040089 นางสาวอินธิรา การะเมฆ                       
106222040090 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทุมทัน                       
116222040091 นายสุรสิทธิ์   สามพันธ์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )