วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162202040010 นางสาวจันทิมา ไชยเสนา                       
262202040020 นางสาวณัฐชา ทาเวช                       
362202040021 นางสาวณัฐฐธิดา สีสลับ                       
462202040022 นางสาวณัฐวดี ชนะสิมมา                       
562202040032 นางสาวธิมาพร เถระพันธ์                       
662202040033 นางสาวนรินรัตน์ พูลสวัสดิ์                       
762202040036 นางสาวนิตติยา พิมพ์ทอง                       
862202040046 นางสาวปาริชาติ ภูทวี                       
962202040047 นางสาวปิ่นทองคำ นาเสงี่ยม                       
1062202040049 นางสาวปิยพร เนาวบุตร                       
1162202040050 นางสาวพรทิพา นนตะสี                       
1262202040051 นางสาวพรรณธิดา แก้วใส                       
1362202040052 นางสาวพรรษา ศรีบุญเรือง                       
1462202040054 นางสาวพัชริดา จิตมั่น                       
1562202040055 นางสาวพัชรีภรณ์ มิ่งขวัญ                       
1662202040056 นายพันธ์ศักดิ์ โยคสัย                       
1762202040057 นางสาวพิยดา บุญราช                       
1862202040058 นางสาวพิยาภัทร นนทะพันธ์                       
1962202040060 นายสุรวิชญ์ พรหมเวียง                       
2062202040061 นางสาวภาวิณี ทัดแก้ว                       
2162202040062 นางสาวมนทิรา จำรัมย์                       
2262202040063 นางสาวมนัสนันท์ ยิ้มเกิด                       
2362202040064 นางสาวมลธิชา สอิงทอง                       
2462202040065 นางสาวมานิตา จารุนัย                       
2562202040067 นางสาววรรณทิพย์ แสนเมือง                       
2662202040072 นางสาวศิริธิดา หมู่ศิริ                       
2762202040073 นางสาวสกาวเดือน ศรีไหม                       
2862202040074 นายสรายุทธ์ รุ่งแสง                       
2962202040075 นางสาวสลิลทิพย์ สุพินิจ                       
3062202040076 นางสาวสิริญญา แย้มศรี                       
3162202040077 นางสาวสิริยากร เกษกรณ์                       
3262202040078 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีโพนดวน                       
3362202040079 นางสาวสุพัตตรา หงสาวดี                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )