วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
เข้าเรียนปี 2561
กลุ่ม พค.12     ชื่อกลุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
หลักสูตร
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
16122040041 นางสาวปรัชญาพร แก้ววิเศษ                       
26122040042 นางสาวปรียาภรณ์ สมแก้ว                       
36122040043 นายปานชีวา ประโลม                       
46122040044 นางสาวปิยธิดา ทองลอย                       
56122040045 นางสาวปิยธิดา บุญแก้ว                       
66122040046 นางสาวปิยรัตน์ สุขคุ้ม                       
76122040047 นางสาวปิยวรรณ มะปรางก่ำ                       
86122040048 นางสาวปิ่นประกาย ผาคำ                       
96122040049 นางสาวปิ่นมุข สมสืบ                       
106122040050 นางสาวปุณญารัตน์ ผ่องใส                       
116122040051 นางสาวพรชิตา ราชรี                       
126122040053 นางสาวพรรณิษา อุรา                       
136122040054 นางสาวพัชราภา พงษ์วิเศษ                       
146122040055 นางสาวพัชรินทร์ อรทัย                       
156122040056 นายพิชาภพ บุญฑล                       
166122040057 นางสาวพัชรินทร์ สมพันธ์                       
176122040058 นายพินิทนันท์ สุทธิ์สน                       
186122040059 นายภัทรธร แสงสิงห์                       
196122040060 นางสาวภัทรวดี นันนวน                       
206122040061 นายภูวนาท เสียมศักดิ์                       
216122040062 นางสาวรัตนาวดี สากาง                       
226122040063 นางสาวรุ่งทิวา บุตรชาติ                       
236122040064 นางสาววนิตา พงษ์เพชร                       
246122040065 นางสาววรรณกานต์ เกษกุล                       
256122040066 นางสาววรรณวลัย โสระเม็ก                       
266122040067 นางสาววรวรรณ โพธิ์บอน                       
276122040068 นางสาววราพรรณ ไฝชัยภูมิ                       
286122040069 นางสาววาสนา เหล็งศิริ                       
296122040070 นางสาววิริยา ป้องกัน                       
306122040071 นางสาววิไลพร ธรรมพร                       
316122040072 นางสาววิไลวรรณ เดชารัมย์                       
326122040073 นางสาวศศิธร โพธา                       
336122040074 นางสาวศศิพร วรรณ์ทะเสน                       
346122040075 นางสาวศศิพิมพ์ ขุนศรี                       
356122040076 นางสาวศานันทินี แทนไธสง                       
366122040077 นางสาวศิริกานต์ วิชาดี                       
376122040078 นางสาวศิริพร ทองกลาง                       
386122040079 นางสาวศิริพร พลเมืองศรี                       
396122040080 นางสาวศุภมาส เสนสนาม                       
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )