วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกเวลาเรียน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................จำนวนชั่วโมง/สัปดาห์..............................ชั่วโมง    ร้อยละ 80 ของเวลาเรียน =........................ ชั่วโมง
หน้า...../.....
  ปวช.1 ห้อง 2      กลุ่ม  พค.12
  สาขาวิชาพณิชยการ
  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สัปดาห์ที่ 
วันที่ ว/ด/ป                       
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลจำนวนชั่วโมง                       
16222040041 นายปฏิพัทธ์ พิลัย                       
26222040042 นางสาวปภัสสร คำเคน                       
36222040043 นางสาวปรีชญา เจนคง                       
46222040044 นางสาวปรียากร หินกล้า                       
56222040045 นางสาวปวีณา สิงลี                       
66222040046 นางสาวปาริชาติ ภูทวี                       
76222040047 นางสาวปิ่นทองคำ นาเสงี่ยม                       
86222040048 นางสาวปิยธิดา ปิ่นหอม                       
96222040049 นางสาวปิยพร เนาวบุตร                       
106222040050 นางสาวพรทิพา นนตะสี                       
116222040051 นางสาวพรรณธิดา แก้วใส                       
126222040052 นางสาวพรรษา ศรีบุญเรือง                       
136222040053 นางสาวพรสุดา อ้อมชมภู                       
146222040054 นางสาวพัชริดา จิตมั่น                       
156222040055 นางสาวพัชรีภรณ์ มิ่งขวัญ                       
166222040056 นายพันธ์ศักดิ์ โยคสัย                       
176222040057 นางสาวพิยดา บุญราช                       
186222040058 นางสาวพิยาภัทร  นนทะพันธ์                       
196222040059 นางสาวพิไรภรณ์ ศิลาวงศ์                       
206222040060 นายภัทรพล พรหมเวียง                       
216222040061 นางสาวภาวิณี ทัดแก้ว                       
226222040062 นางสาวมนทิรา จำรัมย์                       
236222040063 นางสาวมนัสนันท์ ยิ้มเกิด                       
246222040064 นางสาวมลธิชา สอิงทอง                       
256222040065 นางสาวมานิตา จารุนัย                       
266222040066 นางสาวมาลิณี ศรีผุย                       
276222040067 นางสาววรรณทิพย์ แสนเมือง                       
286222040068 นางสาววิจิตรา นามบุตร                       
296222040069 นางสาววิจิตรา ภาวัน                       
306222040070 นางสาวศลิศา สิมศิลา                       
316222040071 นางสาวศศินา วิษาเกษ                       
326222040072 นางสาวศิริธิดา หมู่ศิริ                       
336222040073 นางสาวสกาวเดือน ศรีไหม                       
346222040074 นายสรายุทธ์ รุ่งแสง                       
356222040075 นางสาวสลิลทิพย์ สุพินิจ                       
366222040076 นางสาวสิริญญา แย้มศรี                       
376222040077 นางสาวสิริยากร เกษกรณ์                       
386222040078 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีโพนดวน                       
396222040079 นางสาวสุพัตตรา หงสาวดี                       
406222040080 นางสาวสุพัตรา สารจันทร์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )