วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162202040001 นางสาวกนกวรรณ กะสี                       
262202040003 นางสาวกวิสรา ก้อนคำ                       
362202040004 นายก้องภพ นวนันท์                       
462202040005 นางสาวกันยารัตน์ ฝ้ายเทศ                       
562202040006 นางสาวกุลปริยา สุโพธิ์                       
662202040007 นางสาวเกณิกา หมายชัย                       
762202040008 นางสาวเกษมณี ศรีคงเพชร                       
862202040009 นายคุณากร มาตรา                       
962202040011 นางสาวจิรวรรณ โพวัน                       
1062202040012 นางสาวจิราพร แก้วมนตรี                       
1162202040013 นางสาวจิราพร ศรีสิงห์                       
1262202040015 นางสาวเจนจิรา โลนุชิต                       
1362202040017 นางสาวช่อชมพู พิมพ์ทอง                       
1462202040018 นายฐิติโชติ อรัญทม                       
1562202040019 นางสาวณัฐกมล ปัทมะ                       
1662202040023 นายณัฐวัตร บัวมาศ                       
1762202040026 นางสาวทิยดา คุณชาติ                       
1862202040027 นางสาวธัญญารัตน์ สมจิตร                       
1962202040028 นางสาวธารารัตน์ ฉุนกระโทก                       
2062202040029 นางสาวธิญาดา น้อยหา                       
2162202040030 นางสาวธิติมา สิงห์สุด                       
2262202040031 นางสาวธินัดดา มังษา                       
2362202040034 นางสาวนัทยา พิลาน                       
2462202040037 นางสาวนิภาพร ประวงค์                       
2562202040039 นายบูรพา สังฆพรม                       
2662202040040 นางสาวเบญจวรรณ ขาวสง่า                       
2762202040041 นายปฏิพัทธ์ พิลัย                       
2862202040042 นางสาวปภัสสร คำเคน                       
2962202040043 นางสาวปรีชญา เจนคง                       
3062202040044 นางสาวปรียากร หินกล้า                       
3162202040080 นางสาวสุพัตรา สารจันทร์                       
3262202040085 นางสาวอรปรียา จันทร์เทศ                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )