วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
แบบบันทึกคะแนน
รหัสวิชา............................ชื่อวิชา.............................................................. หน่วยกิต............
ภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา.....................   ครูที่ปรึกษา........................................................
เกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ..................................................................................................................
สาขาวิชาพณิชยการ
สาขางานการขาย
                       
                      
ที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุล                       
162202020001 นางสาว.ชินานาง เยี่ยงไธสงค์                       
262202020002 นางสาวจิรภิญญา ผาทอง                       
362202020003 นางสาวชลธิชา สมใจ                       
462202020004 นางสาวดารากร เสาเวียง                       
562202020005 นางสาวทองนิด เหง้าน้อย                       
662202020006 นางสาวธนิดา พงพันเทา                       
762202020007 นางสาวนงลักษณ์ ศรีไกร                       
862202020008 นายนันทพงษ์ สุขคุ้ม                       
962202020009 นางสาวผกากร สุรินทร์เลิศ                       
1062202020010 นางสาวผลิดา สมหอม                       
1162202020011 นางสาวพิมพ์ทอง สุขเสนา                       
1262202020012 นายพีรณัฐ นุ่มเกลี้ยง                       
1362202020013 นางสาวรัฐติยากร วรสา                       
1462202020014 นางสาวรุจีรัตน์ ขันทอง                       
1562202020015 นางสาวลักษณารีย์ เสนศรี                       
1662202020016 นางสาววราภรณ์ แสงแก้ว                       
1762202020017 นางสาววริญญา ธานี                       
1862202020018 นางสาววสิกา สว่างทองหลาง                       
1962202020019 นางสาววิภา คำมล                       
2062202020020 นางสาวศุภรดา บุญอ้อม                       
2162202020021 นายศุภวิทย์ รอดสืบชาติ                       
2262202020022 นางสาวสาวิตรี บุญหวาน                       
2362202020023 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยรัตน์                       
2462202020024 นางสาวอทิตญา พิเคราะห์                       
2562202020025 นางสาวอภิญญา จิตโชติ                       
2662202020026 นางสาวอมรรัตน์ คำโท                       
2762202020027 นางสาวอรดา ยังหมัด                       
2862202020028 นางสาวอารินดา สะใบ                       
2962202020029 นางสาวอารีรัตน์ ศรีละพันธ์                       
3062202020030 นางสาวปริยากร บุญเฮ้า                       
3162202020031 นางสาวกาญจนา สมันสุข                       
3262202020032 นางสาวกัญญาณัฐ ถนอมทรัพย์                       
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )
ลงชื่อ...............................................
( ............................................. )