ตรวจสอบผลการเรียน รหัสผ่านหรือeMail:  
ปวช.1 ปวส.1 ตรวจสอบผลการเรียน ได้ที่ https://std2018.vec.go.th

| Group | student | Portfolio | รายชื่อนักศึกษา | แผนการเรียน | ตารางเรียนรายกลุ่ม | ตารางสอน | ตารางเรียน | ข้อมูล BMS | ทะเบียนประวัติ |
พิมพ์เข้าสู่ระบบ
Database: masterdatabase
แผนการเรียน
ค้นหาแผนการเรียน
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)ปริญญาตรี.1ปริญญาตรี.2
หลักสูตรทวิภาคี (DVT)-->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
หลักสูตรเทียบโอน -->ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2ปวส.1(ม.6)ปวส.2(ม.6)
ภาคเรียนที่ 2/2562
  จำนวนนักศึกษา
  หลักสูตรรายวิชา
  จำนวนนักศึกษา รายกลุ่ม
  ตารางเรียนตามหลักสูตร
  ตารางเรียนประจำกลุ่ม
  ตารางสอนประจำแผนก
  บุคลากร
qrcode


ปวช.1   พข.11    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420200-1002การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
520200-1003การขายเบื้องต้น 1-2-23 แก้ไข   ลบ
620200-1004พิมพ์ไทยเบื้องต้น 0-4-24 แก้ไข   ลบ
720202-2005การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
820202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
920000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
1020001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 30 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1120000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1220000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1320000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
1520001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1620001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24 แก้ไข   ลบ
1820000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1920202-2002การขายออนไลน์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2020000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
2120202-2001การตลาดเบื้องต้น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 28 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 06:03:00

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2220000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2320000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
2420000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจบริการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2520000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2620200-1001เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2720202-2006การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 2-3-35 แก้ไข   ลบ
2820202-2103การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
2920202-2110การคิดเชิงสร้างสรรค์ทางการตลาด 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3020203-2008พิมพ์ประยุกต์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3120000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 29 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
3220000-1206ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3320000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3420000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
3520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
3620001-1002พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3720001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3820202-2007การจัดแสดงสินค้า 1-4-35 แก้ไข   ลบ
3920202-2102การขายตรง 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4020202-2109การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4120202-2104การบรรจุภัณฑ์ 1-2-33 แก้ไข   ลบ
4220202-2106การกำหนดราคา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4320000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  23 หน่วย 33 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 06:03:00

ปวช.1   พข.   ห้อง  1    คณะวิชา บริหารธุรกิจ   สาขาวิชา พณิชยการ  สาขางาน การขาย
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4420202-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
4520000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 6 
ปีการศึกษา  2564  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
4620000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
4720202-2003การหาข้อมูลการตลาด 2-2-34 แก้ไข   ลบ
4820202-2101การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
4920202-2113ศิลปะการขาย 2-2-34 แก้ไข   ลบ
5020202-2108การขายประกันชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
5120202-2111การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
5220000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
5320202-8501โครงงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
5420202-2004การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-34 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 28 
http://reg.sisat.ac.th/  Copyright © 2021  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ pwerawat@hotmail.com 23/01/2021 06:03:00
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ] [2/2564 ] [1/2565 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564] [1.5/2564] [2.5/2564] [2.5/2565]
ผลการเรียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
บัตรลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]
ค่าลงทะเบียน  [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563] [1/2564] [2/2564]

reg/planedit1.php

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 ถนนกสิกรรม หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 0-4561-1369 โทรสาร 0-4561-2698

  เวลาสร้างหน้านี้ 0.0210662 วินาที
Databases : masterdatabase
Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.